Okidoki-kdv.nl


Wiegendood

Wat is wiegendood?
Als een baby die kort daarvoor nog kerngezond is, plotseling en onverwacht dood in
zijn bed of wieg wordt aangetroffen, spreekt men van wiegendood. Het betreft
meestal jonge baby’s: 85% is jonger dan een half jaar, met een piek in de tweede,
derde en vierde levensmaand. Een enkele keer is het kind ouder dan een jaar.
Helaas is er nog geen oorzaak of verklaring voor wiegendood gevonden. Wel zijn er
risicofactoren aan te wijzen. Het gaat hier om een complex van factoren die op
zichzelf niet fataal zijn. Deze factoren zijn:
 een te laag geboortegewicht;  buikligging: voor een baby die op zijn buik ligt is het risico vier keer zo groot als voor een baby die op zijn rug slaapt;  zijligging: voor een baby die op zijn zij slaapt is het risico twee keer zo groot als voor een baby die op zijn rug slaapt  het roken door de moeder of in de omgeving van de moeder  tijdens de zwangerschap en/of de geboorte;  het verblijven en/of slapen in een rokerige omgeving;  drugverslaafde ouder(s): baby’s van drugverslaafden hebben een sterk  oververmoeidheid, veel drukte, veel veranderingen in het
Een aantal factoren is niet te beïnvloeden in het kindercentrum, maar er zijn wel
voorzorgsmaatregelen, die uitgevoerd moeten worden:
1. Baby’s worden op hun rug te slapen gelegd. Als ouders aangeven dat zij willen
dat hun kind op de buik of op de zij wordt gelegd, moet dit schriftelijk vastgelegd
worden, middels een apart formulier.
2. Kinderen tot 24 maanden worden in babyslaapzakken te slapen gelegd. Er wordt
geen gebruik gemaakt van dekbedden of lakens. (ook niet in de box.)

3. In het kindercentrum mag niet worden gerookt. Dit geldt voor teamleden, voor
ouders en andere bezoekers van het kindercentrum.
4. De slaapkamer moet goed te ventileren zijn. De slaapkamer moet drie à vier maal
per dag minstens tien minuten geventileerd worden of er moet een doorlopende
ventilatie zijn.De gewenste temperatuur in de slaapkamer is 18 graden.Kouder is
minder erg dan warmer. Op de slaapkamer moet een thermometer aanwezig zijn.
5. De bedjes moeten veilig zijn. Dit betekent:
 spijlen niet meer dan 6,5 centimeter uit elkaar of de zijkant van textiel of vlechtwerk: dit in verband met de ventilatie. De spijlen lopen door tot de bodem en zijn tenminste 60 centimeter hoog;  een vrij stevig, goed passend matras. De ruimte tussen het matras en het bed mag hooguit 2,5 cm. zijn, zodat de baby niet bekneld kan raken;  geen kapotte of versleten matrassen gebruiken;  geen kussens of plastic materiaal in het bed gebruiken,  geen koordjes, bandjes of touwtjes in het bedje;  geen zeiltjes in het bed: indien toch nodig, dan alleen  het verdient voorkeur dat de bedden meer dan twintig
6. Kinderen worden nooit vastgebonden in bed.
7. Kinderen worden nooit met een slab om te slapen gelegd.
8. De baby in katoenen kleding te slapen leggen. Een baby die zweet, heeft het al te
warm.
9. Geen hoestdrank geven die promethazine bevat (bijvoorbeeld phenergan) of een
ander middel dat slaperigheid als bijwerking heeft (sticker: kan de rijvaardigheid
beïnvloeden) tenzij dit is voorgeschreven door de huisarts. Ouder(s) hierover
inlichten. Indien ouders er toch op staan, moet dit schriftelijk vastgelegd worden.
10. Als een baby ligt te slapen, moet de leiding regelmatig (dat is éénmaal in de
vijftien minuten, bij een kindje met verhoging frequenter) in de slaapkamer gaan
kijken. Bij het in/uit bed halen kijkt de leidster ook bij alle kinderen in de slaapkamer.
11. Zorg dat kinderen voldoende slaap krijgen. Wisselingen, drukke evenementen,
het is voor baby’s al gauw te veel.De slaap na zo’n vermoeiende ervaring is een
extra risico. Zorg dan voor extra toezicht.
12. Probeer contact met verkouden en/of hoestende mensen zoveel mogelijk te
voorkomen.
13. Baby’s niet zomaar een tijd laten huilen. Dat levert extra frustratie op, het kind ligt
onrustiger en neigt eerder tot woelen. Daarmee loopt een kind een verhoogd
risico.
Bij dit protocol hoort een actieplan hoe te handelen in het geval van
bewusteloosheid. Iedere leidster, inclusief invalleidsters, dienen op de hoogte
te zijn van dit actieplan. Dit schema hangt in elke slaapkamer.

Source: http://www.okidoki-kdv.nl/UploadBestanden/6340-Wiegendood.pdf

Untitled-

MARCIALIO EPIGRAMOS TEATRAS Skirmantë Packoèinaitë-Birþietienë Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto lektorë Ðios publikacijos tikslas yra glaustai apþvelgtiLaiðkas skamba kaip savotiðkas literatûrinis ma-romënø epigramø autoriaus Marcialio poetiniønifestas. Nors jis nëra pakankamai iðsamus, betkûrinëliø ryðá su antikinio teatro komikos for-palieèia

Microsoft word - document24

Almost half a mil ion people in the UK live with Alzheimer's disease. Here we explain causes and symptoms and suggest activities that may help lower your risk. This condition is the most common cause of dementia and is characterised by the formation of protein ‘plaques’ and ‘tangles’ in the brain, which kill off brain cells. It is also a progressive disease, meaning the extent of the

© 2008-2018 Medical News