Seroquelxr.nl

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
SEROQUEL XR® 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg
tabletten met verlengde afgifte
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. - Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Seroquel XR bevat een stof die quetiapine wordt genoemd. Dit geneesmiddel behoort tot de groep van
geneesmiddelen die antipsychotica worden genoemd. Seroquel XR kan worden gebruikt om
verschillende ziekten te behandelen, zoals:
− Bipolaire depressie en depressieve episodes bij unipolaire depressie: u kunt zich verdrietig of
depressief of schuldig voelen, energietekort, eetlustverlies of slaapproblemen hebben. − Manie: u kunt zich opgewonden, opgetogen, prikkelbaar, enthousiast of hyperactief voelen of een slecht inzicht hebben, agressief of verstorend zijn. − Schizofrenie: u kunt dingen horen of voelen die er niet zijn, dingen geloven die niet waar zijn of zich ongewoon achterdochtig, angstig, verward, schuldig, gespannen of depressief voelen.
Als Seroquel XR wordt gebruikt voor depressieve episodes bij unipolaire depressie dan zal het
gebruikt worden naast een ander geneesmiddel voor het behandelen van deze ziekte.
Zelfs als u zich beter voelt kan uw arts Seroquel XR aan u blijven voorschrijven.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA

VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

− U bent allergisch (overgevoelig) voor één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel. Deze − U gebruikt één van de volgende geneesmiddelen: − geneesmiddelen tegen HIV; − geneesmiddelen met azolen (tegen schimmelinfecties); − erytromycine of claritromycine (tegen infecties); − nefazodon (tegen depressie). Neem Seroquel XR niet als het bovenstaande op u van toepassing is. Raadpleeg bij twijfel uw arts of
apotheker voordat u Seroquel XR inneemt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Vertel uw arts voordat u uw geneesmiddel inneemt als:
− U of iemand in uw familie problemen heeft of heeft gehad met het hart, bijvoorbeeld
hartritmestoornissen, of als u geneesmiddelen inneemt die invloed kunnen hebben op uw hartslag. − U een te lage bloeddruk heeft. − U een beroerte heeft gehad, in het bijzonder als u op leeftijd bent. − U problemen heeft met uw lever. − U ooit een toeval (epileptische aanval) heeft gehad. − U suikerziekte heeft of een risico heeft om suikerziekte te krijgen. In dat geval dient uw arts uw bloedsuikerspiegel te controleren gedurende uw gebruik van Seroquel XR. − U weet dat u in het verleden een laag aantal witte bloedcellen heeft gehad (wel of niet veroorzaakt − U een oudere patiënt bent die lijdt aan dementie (verlies van functies van de hersenen). Als dat zo is, moet Seroquel XR niet ingenomen worden, omdat de groep van geneesmiddelen waartoe Seroquel XR behoort bij oudere patiënten met dementie het risico op een beroerte of in sommige gevallen het risico op overlijden kan verhogen. − U of iemand in uw familie ooit last heeft gehad van vorming van bloedstolsels in de bloedvaten, omdat dit soort geneesmiddelen in verband is gebracht met de vorming van bloedstolsels.
Informeer uw arts onmiddellijk als u na het gebruik van Seroquel XR het volgende ervaart:
− Een combinatie van koorts, hevige spierstijfheid, zweten of een verlaagd niveau van bewustzijn
(een ziekte die maligne neurolepticasyndroom wordt genoemd). Onmiddellijke medische behandeling kan nodig zijn. − Ongecontroleerde bewegingen, in het bijzonder van uw gezicht of tong. − Duizeligheid of een gevoel van hevige slaperigheid. Dit zou bij oudere patiënten het risico op verwonding door een ongeval (zoals vallen) kunnen verhogen. − Toevallen of epileptische aanvallen.
− Een langdurige en pijnlijke erectie (priapisme).
Deze aandoeningen kunnen namelijk veroorzaakt worden door dit soort geneesmiddelen.

Zelfmoordgedachten en verslechtering van uw depressie

Als u depressief bent kunt u soms gedachten hebben over zelfverwonding of zelfmoord. Deze
gedachten kunnen toenemen bij het starten van een eerste behandeling, omdat deze geneesmiddelen
allemaal tijd nodig hebben voordat ze werken, normaal ongeveer twee weken, maar soms langer. Deze
gedachten kunnen ook vaker voorkomen als u plotseling stopt met het innemen van uw geneesmiddel.
U heeft waarschijnlijk meer kans op deze gedachten als u een jongvolwassene bent. Informatie uit
klinische onderzoeken heeft laten zien dat jongvolwassenen, jonger dan 25 jaar, met depressie een
verhoogd risico hebben op zelfmoordgedachten en/of zelfmoordgedrag.
Als u op enig moment gedachten over zelfverwonding of zelfmoord hebt, neem dan direct contact op
met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis.
Het kan helpen als u een vriend of familielid vertelt dat u zich depressief voelt en hen vraagt deze
bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te vertellen of zij denken dat uw depressie erger wordt of dat
zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.

Gewichtstoename is gezien bij patiënten die Seroquel XR innemen. U en uw arts moeten regelmatig
uw gewicht controleren.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Seroquel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan
uw arts of apotheker.
Gebruik Seroquel XR niet als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:
− geneesmiddelen tegen HIV;
− geneesmiddelen met azolen (tegen schimmelinfecties);
− erytromycine of claritromycine (tegen infecties);
− nefazodon (tegen depressie).

Informeer uw arts wanneer u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:
− geneesmiddelen tegen epilepsie (zoals fenytoïne of carbamazepine);
− geneesmiddelen tegen een hoge bloeddruk;
− barbituraten (tegen slapeloosheid);
− thioridazine en lithium (andere antipsychotisch geneesmiddelen);
− geneesmiddelen die invloed hebben op uw hartslag, bijvoorbeeld middelen die een onbalans
veroorzaken in elektrolyten (lage kalium- of magnesiumspiegels) zoals diuretica (plaspillen) of bepaalde antibiotica (middelen om infecties te behandelen).
Overleg eerst met uw arts voordat u stopt met één van uw geneesmiddelen.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

− Seroquel XR kan beïnvloed worden door voedsel en daarom dient u uw tabletten ten minste 1 uur voor een maaltijd in te nemen of voor het slapen gaan. − Wees voorzichtig met de hoeveelheid alcohol die u drinkt, omdat de combinatie van Seroquel XR − Drink geen grapefruitsap als u Seroquel XR inneemt. Het kan de werking van het geneesmiddel
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. U dient Seroquel XR niet
tijdens de zwangerschap te gebruiken, tenzij dit is besproken met uw arts. Seroquel XR dient niet te
worden gebruikt als u borstvoeding geeft.
De volgende symptomen kunnen optreden bij pasgeboren baby’s van moeders die Seroquel XR in het
laatste trimester (laatste 3 maanden van hun zwangerschap) hebben gebruikt: trillen, stijve en/of
zwakke spieren, slaperigheid, opwinding, ademhalingsproblemen en problemen met voeden. Als uw
baby last krijgt van een van deze symptomen, neem dan contact op met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Deze tabletten kunnen u slaperig maken. Bestuur geen voertuig en gebruik geen machines voordat u
weet welk effect deze tabletten op u hebben.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Seroquel XR bevat lactose, een soort suiker. Indien uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, moet u contact opnemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Effect van geneesmiddelen op urine testen
Als uw urine getest wordt op geneesmiddelen, kan u bij bepaalde test methodes door het gebruik van
Seroquel een positief resultaat krijgen voor methadon of bepaalde medicijnen voor depressie, welke
tricyclische antidepressiva (TCA’s) worden genoemd. Dit kan zelfs gebeuren als u geen methadon of
TCA’s gebruikt. Als dit gebeurt kan een meer specifieke test worden uitgevoerd.

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Uw arts zal uw startdosering bepalen. De onderhoudsbehandeling (dagelijkse dosis) zal afhangen van uw ziekte en behoefte en zal in het algemeen tussen de 150 mg en 800 mg zijn. − Neem uw tabletten éénmaal daags in. − Breek uw tabletten niet door, kauw er niet op en maal het niet fijn. − Slik uw tabletten in hun geheel door met water. − Neem uw tabletten zonder voedsel in (ten minste 1 uur voor een maaltijd of voor het slapen gaan; − Drink geen grapefruitsap als u Seroquel XR inneemt. Dit kan de werking van het geneesmiddel − Stop niet met het innemen van uw tabletten zonder overleg met uw arts, ook al voelt u zich beter.
Gebruik bij leverproblemen
Als u leverproblemen heeft kan uw arts de dosis veranderen.
Gebruik bij oudere mensen
Als u op leeftijd bent kan uw arts de dosis veranderen.
Gebruik bij kinderen
Seroquel XR dient niet gebruikt te worden bij kinderen en jongvolwassenen onder de 18 jaar.
Heeft u teveel van dit middel gebruikt?
Als u meer Seroquel XR heeft gebruikt dan uw arts u heeft voorgeschreven, dan kunt u zich slaperig
en duizelig voelen en een abnormale hartslag hebben. Ga dan direct naar uw arts of naar het
ziekenhuis in de buurt. Neem uw Seroquel XR tabletten mee.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Als u vergeten bent uw tabletten in te nemen, neem deze dan in zodra u het zich herinnert. Als het
bijna tijd is voor uw volgende tablet, wacht daar dan op. Neem geen dubbele dosis om een vergeten
dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Als u plotseling stopt met de inname van Seroquel XR kunt u moeite hebben in slaap te vallen, u kunt
misselijk zijn of u kunt last krijgen van hoofdpijn, diarree, overgeven, duizeligheid of prikkelbaarheid.
Uw arts kan u adviseren om de dosering geleidelijk te verlagen voordat de behandeling gestopt wordt.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE

BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken. Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Zeer vaak (kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen):
− duizeligheid (dat vallen tot gevolg kan hebben), hoofdpijn, droge mond;
− slaperigheid (dit kan na verloop van tijd verdwijnen wanneer u doorgaat met de inname van
Seroquel XR) (kan vallen tot gevolg hebben); − ontwenningsverschijnselen (verschijnselen die optreden wanneer u stopt met de inname van Seroquel XR), waaronder niet kunnen slapen (slapeloosheid), misselijkheid, hoofdpijn, diarree, overgeven, duizeligheid en prikkelbaarheid. Geleidelijk stoppen over een periode van ten minste 1 − gewichtstoename.
− ongewone spierbewegingen. Deze kunnen bestaan uit het moeilijk in beweging krijgen van
spieren, trillingen, rusteloosheid of spierstijfheid zonder pijn.
Vaak (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen):
− snelle hartslag;
− gevoel dat uw hart bonst, racet of overslaat;
− obstipatie; geïrriteerde maag (indigestie);
− gezwollen armen of benen;
− verlaagde bloeddruk bij het opstaan. Hierdoor kunt u een duizelig gevoel hebben of flauwvallen
− verhoogd suikergehalte in het bloed;
− niet scherp zien;
− abnormale dromen en nachtmerries;
− meer honger hebben;
− prikkelbaar zijn;
− spraak- en taalstoornissen;
− zelfmoordgedachten en verslechtering van uw depressie;
− kortademig;
− braken (voornamelijk bij ouderen);
− koorts.
Soms (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen):
− toevallen of epileptische aanvallen;
− allergische reacties zoals bulten (striemen), zwelling van de huid en zwelling rond de mond;
− onaangenaam gevoel in de benen (rusteloze benen syndroom);
− moeilijk slikken;
− ongecontroleerde bewegingen, in het bijzonder van uw gezicht of tong;
− seksuele stoornis;
− suikerziekte;
− verslechtering van een al bestaande suikerziekte;
− verandering in elektrische activiteit van het hart te zien op het ECG (QT verlenging).
− een langzamer dan normale hartslag, die kan ontstaan bij het starten van de behandeling en die
een verband kan hebben met een lage bloeddruk en flauwvallen; − gevoel van zwakte, flauwvallen (dat vallen tot gevolg kan hebben);
− verstopte neus;
Zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1000 mensen):
− een combinatie van verhoogde lichaamstemperatuur (koorts), zweten, stijve spieren, heel slaperig
voelen of flauwvallen (een ziekte die maligne neurolepticasyndroom wordt genoemd); − gele verkleuring van de huid en de ogen (geelzucht); − leverontsteking (hepatitis); − een langdurige en pijnlijke erectie (priapisme); − gezwollen borsten en onverwachte melkproductie (galactorroe); − verstoorde menstruatie; − vorming van bloedstolsels in de aderen, vooral in de benen (verschijnselen zijn onder andere zwelling, pijn en roodheid van het been), die via de bloedvaten in de longen terecht kunnen komen, wat pijn op de borst en ademhalingsmoeilijkheden veroorzaakt. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u een of meer van deze verschijnselen opmerkt. − lopen, praten, eten of andere activiteiten terwijl u slaapt; − verlaagde lichaamstemperatuur (hypothermie); − ontsteking van de alvleesklier; − een aandoening (genaamd “metabool syndroom”) waarbij u mogelijk een combinatie van 3 of meer van het volgende heeft: een verhoging van vet rond uw buik, een verlaging van “goed cholesterol” (HDL-C), een verhoging van een type vet in uw bloed genaamd triglycerides, hoge bloeddruk en een verhoging van uw bloedsuiker.
Zeer zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 mensen):
− ernstige huiduitslag, blaren, of rode vlekken op de huid;
− ernstige allergische reactie (anafylaxie), die ademhalingsmoeilijkheden of shock kan veroorzaken;
− snelle zwelling van de huid, meestal rond de ogen, lippen en keel (angio-oedeem);
− een ernstige aandoening met blaren op de huid, mond, ogen en genitaliën (Stevens Johnson-
− onjuiste uitscheiding van een hormoon die het urine volume controleert;
− afbraak van spierweefsel en pijn in spieren (rhabdomyolyse).
Niet bekend (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):
− huiduitslag met onregelmatige rode vlekken (erythema multiforme);
− ernstige, plotselinge allergische reactie, met als verschijnselen koorts en blaren op de huid en
vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse).
De groep van geneesmiddelen waartoe Seroquel XR behoort, kan hartritmeproblemen veroorzaken.
Deze kunnen ernstig zijn en in ernstige gevallen mogelijk fataal zijn.
Andere bijwerkingen kunnen alleen worden vastgesteld als een bloedtest wordt afgenomen. Deze
bijwerkingen kunnen bestaan uit veranderingen van de hoeveelheid van bepaalde vetten (triglyceriden
en totaal cholesterol) of suiker in het bloed, veranderingen in de hoeveelheden schildklierhormonen in
uw bloed, verhoogde leverenzymen, verlaging van bepaalde soorten bloedcelaantallen, verlaging van
het aantal rode bloedcellen, verhoogd bloed creatinefosfokinase (een stof in de spieren), verlaagd
natrium gehalte in het bloed en verhoging in het bloed van de hoeveelheid van een hormoon dat
prolactine wordt genoemd. Verhoging van de hoeveelheid van het hormoon prolactine kan in
zeldzame gevallen leiden tot het volgende:
− het opzwellen van de borsten en onverwachte melkproductie bij mannen en vrouwen;
− het uitblijven of onregelmatig worden van de menstruatie bij vrouwen.
Daarom kan uw arts u vragen om van tijd tot tijd een bloedtest te laten doen.
Kinderen en jongvolwassenen
Dezelfde bijwerkingen die bij volwassenen kunnen voorkomen kunnen ook bij kinderen en
jongvolwassenen voorkomen.
De volgende bijwerkingen zijn alleen bij kinderen en jongvolwassenen waargenomen:
Zeer vaak (kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen):
− verhoging van de bloeddruk.
De volgende bijwerkingen zijn vaker bij kinderen en jongvolwassenen waargenomen:

Zeer vaak
(kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen):
− verhoging in het bloed van de hoeveelheid van een hormoon dat prolactine wordt genoemd.
Verhoging van de hoeveelheid van het hormoon prolactine kan in zeldzame gevallen leiden tot het volgende: − het opzwellen van de borsten en onverwachte melkproductie bij jongens en meisjes; − het uitblijven of onregelmatig worden van de menstruatie bij meisjes; Vaak (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen):
− gevoel van zwakte, flauwvallen (dat vallen tot gevolg kan hebben);
− verstopte neus;
− prikkelbaar zijn.
Indien u bijwerkingen ervaart neem dan contact op met uw behandelend arts of apotheker. Dit geldt
ook als het bijwerkingen betreft die niet in deze bijsluiter vermeld staan.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
− Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
− Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na
EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. − Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. − Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?

− De werkzame stof in dit middel is quetiapine. Seroquel XR tabletten bevatten 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg of 400 mg quetiapine (als quetiapinefumaraat). − De andere stoffen in dit middel zijn: Tabletkern: microkristallijne cellulose, natriumcitraat, lactosemonohydraat, magnesiumstearaat, hypromellose. Tabletomhulling: hypromellose, macrogol, titaandioxide (E171). De 50 mg, 200 mg en 300 mg tabletten bevatten ook geel ijzeroxide (E172) en de 50 mg tabletten bevatten rood ijzeroxide (E172).
Hoe ziet Seroquel XR eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Alle tabletten met verlengde afgifte hebben een capsulevorm en zijn gemarkeerd met XR en de
sterkte. Seroquel XR 50 mg tabletten zijn perzikkleurig; 150 mg tabletten zijn wit; 200 mg tabletten
zijn geel; 300 mg tabletten zijn lichtgeel en 400 mg tabletten zijn wit.
Voor iedere sterkte zijn verpakkingen met 10, 30, 50, 60 of 100 stuks tabletten geregistreerd. Niet alle
genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
De vergunningen voor het in de handel brengen van Seroquel XR zijn in het bezit van AstraZeneca
BV, Louis Pasteurlaan 5, 2719 EE Zoetermeer. Telefoonnummer: 079-3632222
Fabrikant verantwoordelijk voor het vrijgeven van partijen:
AstraZeneca UK Limited, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA, United
Kingdom
AstraZeneca AB, Gärtunavägen, 151 85 Södertälje, Sweden
AstraZeneca GmbH, Tinsdaler Weg 183, 22880 Wedel, Germany
Biofabri, S.L., A Relva, s/n, O Porriño, 36400 Pontevedra, Spain
AndersonBrecon UK Ltd , Units 2-5, Wye Valley Business Park, Brecon Road, Hay-on Wye,
Hereford, Herefordshire, HR3 5PG, United Kingdom
Seroquel XR is ingeschreven in het register onder RVG 34625 (Seroquel XR® 50 mg), RVG 102408
(Seroquel XR® 150 mg), RVG 34626 (Seroquel XR® 200 mg), RVG 34627 (Seroquel XR® 300 mg)
en RVG 34628 (Seroquel XR® 400 mg).
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
LAND HANDELSNAAM
Oostenrijk Seroquel
Seroquel compresse a rilascio prolungato
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2013

Source: http://www.seroquelxr.nl/media/62137/2013-08-02__2013-aug-02__pil_change_ib104_post_procedural_changes_seroquel_xr_approved_.pdf

Microsoft word - cazenove european absolute return fund july 09.doc

Cazenove European Equity Absolute Return FundThe fund fell an estimated 0.9% (gross - internal estimate) over the month of June. Looking at the distribution of contributions to performance it is difficult to glean any pattern at all. After the rally comes the summer drift. The coming month will see US and European companies begin to report their second quarter earnings, but we see little cha

Microsoft word - 03 drug interactions with smoking.doc

DRUG INTERACTIONS WITH SMOKING Many interactions between tobacco smoke and medications have been identified. Note that it is the tobacco smoke—not the nicotine—that causes these drug interactions. Tobacco smoke may interact with medications through pharmacokinetic or pharmacodynamic mechanisms. Pharmacokinetic interactions affect the absorption, distribution, metabolism, or elimination o

© 2008-2018 Medical News