Pb-begunje.si

NEVROLEPTI^NO ZDRAVLJENJE PRI OTROCIH
Mojca Brecelj - Kobe
IZVLE^EK
V prispevku so poleg uvodnih razmi{ljanj o psihofarmakoterapiji otrok podane {e nekatere zna~ilnosti farmakodinamike in farmakokinetike psihotropnih zdravil pri otrocih. Podane so tudi indikacije za zdravljenje z nevroleptiki, po simptomih in nozolo{kih enotah. Navedena so posame- zna zdravila, njihovo predpisovanje in stranski pojavi.
UVOD
V zadnjih 30 letih so bili metilfenidat, tioridazin in imipramin temeljna zdravila v psihotropni terapiji otrok in mladostnikov. Ve~inoma so jih predpisovali zaradi mote~ih oblik vedenja. Novosti prihajajo z odkrivanjem novih farmakolo{kih agensov in, kar je {e pomembnej{e, z odkrivanjem psihotropnih svojstev zdravil, ki so jih prvotno uporabljali za zdravljenje nepsihiatri~nih motenj (na primer propranolol, ki je beta adrenergi~ni bloker, in antihipertenziv klonidin). Obi~ajno pridejo nova zdravila v otro{ko psihiatrijo po dobrih izku{njah pri odraslih pacientih, vendar brez jasnih kazalcev o u~inkovitosti in varnosti uporabe pri otrocih.
Po obdobju nerealisti~no visokih pri~akovanj se posamezno zdravilo postavi na ustrezno mesto v hierarhiji psihotropov. Nara{~a tudi spoznanje, da se motnje mi{ljenja in ~ustvovanja pri otrocih druga~e odzivajo na psihotropno zdravljenje kot navidezno primerljiva stanja pri odraslih, kar bo morda spremenilo dosedaj ustaljene na~ine zdravljenja.
Skoraj ironi~no pa je spoznanje, kot ugotavlja Gadow (1), da najpomembnej{ega napredka v psihotropnem zdravljenju otrok, ~e govorimo o {tevilu pacientov, ni omogo~ilo odkritje novega zdravila, pa~ pa opredelitev nove motnje, to je motnja pozornosti brez hiperaktivnosti (Attention Deficit Disorder without Hyperactivity, ADD - H).
SPLO[NE UGOTOVITVE PRI PSIHOFARMAKOLO[KEM
ZDRAVLJENJU OTROK
Ob pregledu strokovne literature s podro~ja psihofarmakoterapije je mo~ ugotoviti, da je zanesljivih raziskav relativno malo in predvsem, da jim manjkata razvojna perspektiva in relevantna primerjava z ostalimi n a ~ i n i z d r a v l j e n j a . N a j v e ~ r a z i s k a v j e n a p o d r o ~ j u z d r a v l j e n j a hiperkineti~nih otrok s psihostimulansi. Raziskave dajejo jasne dobre rezultate zlasti kratkoro~no, ostaja pa odprto vpra{anje dolgoro~nih u~inkov (1, 2). Metilfenidat (ritalin) je eno najpogosteje predpisovanih zdravil v otro{ki psihiatriji, verjetno zaradi njegove razmeroma varne uporabe in raz{irjenosti hiperkineti~nega sindroma. Prav tu pa nastane problem, kajti zdravila, ki jih uporabljamo, so ve~inoma usmerjena v simptome, saj prave narave ve~ine psihopatolo{kih stanj ne poznamo. V otro{tvu pa je komorbiditeta - so~asno pojavljanje ve~ motenj, sindromov oziroma bolezenskih stanj - prej pravilo kot izjema. To jasno upo{teva tudi multiaksialna klasifikacija psihi~nih motenj v otro{tvu. Na primer: otrok z avtisti~no razvojno motnjo je hkrati lahko izjemno hiperaktiven, ima motnjo pozornosti in je du{evno prizadet. Ali pa otrok s hiperkineti~no motnjo pozornosti ka`e tudi agresivno vedenje, ki ni situacijsko pogojeno, ima enurezo ter motnje razpolo`enja. Poleg tega pa je mogo~e ugotoviti {e znake cerebralne disfunkcije oziroma jasne kognitivne deficite. Primer takega otroka je lahko trd diagnosti~ni oreh. Heterogenost problemov, ki jih ugotavljamo, narekuje poglobljeno diagnostiko in previdno odlo~anje pred izborom zdravljenja. ^eprav so rezultati zdravljenja s psihostimulansi vzpodbudni, vendarle ne ka`e spregledati agresivnega vedenja in v nedogled zvi{evati tolerance okolja in predpisovati psihostimulansa.
Zgodnja agresivnost po mnogih avtorjih namre~ anticipira resno psihopatologijo odraslega v smeri disocialnega vedenja (2, 3).
SPECIFI^NOSTI FARMAKOKINETIKE PRI OTROCIH
Razlogi, da otroci reagirajo druga~e na psihotropna zdravila kot odrasli, so posledica tako farmakodinamskih kot farmakokineti~nih dejavnikov. Farmakodinamika v o`jem pomenu opredeljuje koncentracijo zdravila in njegov u~inek, ki se z dozorevanjem posameznih mo`ganskih regij in nevrotransmiterskih sistemov spreminja (4,5). Dve opa`anji sta za Prvi~, otroci in adolescenti potrebujejo relativno ve~je odmerke ve~ine zdravil kot odrasli za dosego primerljivih nivojev zdravila v krvi in Drugi~, razporeditev zdravil v tkivih je v razli~nih starostnih obdobjih Po absorbciji, ki je odvisna tudi od pH v `elodcu in njegovega praznjenja, se zdravilo porazdeli po intra- in ekstracelularnih prostorih.
Ve~ dejavnikov vpliva na to razporeditev. To so dele` vode in ma{~obe v telesu, iztis srca, perfuzija organov, permeabilnost celi~nih membran, acidobazno ravnote`je in vezava na plazemske in tkivne beljakovine. Vsak od teh dejavnikov se z razvojem spreminja, kar vpliva na farmakolo{ki u~inek zdravila. Na primer: dele` ekstracelularne vode se postopno manj{a, od 40 - 50 % telesne te`e pri novorojencu do pribli`no 15 - 20 % pri 10- do 15-letnem otroku. Tako je volumen vode, kjer se razporedi zdravilo, pri manj{em otroku ve~ji. To je lahko {e posebej pomembno pri nekaterih vro~inskih stanjih, spremljanih z dehidracijo, ki pri otroku lahko povzro~ijo hitre spremembe (litij) (1).
Ve~ina nevroleptikov in antidepresivov je lipofilnih. Razmerje ma{~obnih tkiv se z razvojem spreminja, na splo{no pa je ve~je pri Po absorbciji in za~etni presnovi v jetrih se zdravila prena{ajo po sistemski cirkulaciji na dva na~ina, ki pa sta med seboj v dinami~nem ravnovesju: vezana na plazemske beljakovine in prosta. Le prosto zdravilo lahko prehaja celi~ne membrane in farmakolo{ko u~inkuje. Vezava na plazemske beljakovine je pri otrocih ve~inoma manj{a. Relativno vi{je doze zdravil v miligramih na kilogram, ki so potrebne pri otrocih za dosego primerljivih plazemskih nivojev, razlagajo tudi z zvi{ano presnovno sposobnostjo jeter, ki so pri otrocih razmeroma te`ja. Ob~asno opa`ajo izrazita nihanja v koncentraciji zdravil v plazmi pri sicer fiksnih odmerkih.
Prisotnost gonadnih hormonov in encimska aktivnost sta mo`ni razlagi.
Nekaj specifi~nih rezultatov raziskav se nana{a na nivo klorpromazina in haloperidola, ki naj bi bil po primerljivi dozi ni`ji pri otrocih kot pri odraslih.
To razlagajo z ve~jo gostoto D1 in D2 dopaminskih receptorjev pri otrocih in z njihovo ve~jo ob~utljivostjo za nevroleptike (8). Ugotovili so tudi, da se po sicer konstantni dozi klorpromazina s~asoma njegov plazemski nivo pri otrocih zni`a, kar razlagajo z avtoindukcijo jetrnih encimov (9). Ker za ve~ino nevroleptikov nimamo sistemati~nih farmakolo{kih raziskav, si lahko pomagamo le posredno s primerjavo rezultatov raziskav pri 1 . B l o k a d a d o p a m i n s k i h D 2 r e c e p t o r j e v j e v e r j e t n o b i s t v o antipsihoti~nega delovanja nevroleptikov. Povzro~a ekstrapiramidne stranske u~inke, ki se pri otrocih razvijejo pogosteje kot pri odraslih.
2. Blokada muskarinskih receptorjev povzro~a suha usta, zaprtje, meglen vid, zmanj{ano potenje, retenco urina, spominske motnje.
3. Blokada alfa 1 adrenergi~nih receptorjev povzro~i ortostatsko hipotenzijo, centralno ali periferno vazodilatacijo, spremljano z vrtoglavico in refleksno tahikardijo. (klozapin, klorpromazin, tioridazin) 4. Preko histaminskih receptorjev H1 se dose`e sedacija, pa tudi bolj neprijetni stranski u~inki, kot zvi{anje telesne te`e, hipotenzija in ja~anje sedativnega u~inka hipnotikov. (klozapin, klorpromazin) Prav glede na omenjene u~inke lahko posamezne nevroleptike med seboj razlikujemo in z ve~jo verjetnostjo napovedujemo stranske u~inke Glede na relativno pogoste sopojave moramo biti pri predpisovanju nevroleptikov pri otrocih {e posebno previdni. Pred aplikacijo priporo~ajo (5): poleg opazovanja - ~e je le mogo~e, ve~ dni - in dobre, tudi somatske diferencialne diagnostike, na vsak na~in {e podatke o telesni te`i, temperaturi, pulzu, dihanju, pritisku, nujen je hemogram z diferencialno krvno sliko ter osnovne biokemi~ne preiskave, EKG in EEG. Vse navedene parametre skrbno spremljamo. Nevroleptik uvajamo postopno, kar je pri o t r o c i h { e p o s e b n o p o m e m b n o , d a l a h k o d o s e ` e m o o d m e r e k z optimalnim delovanjem, ki je strogo individualen.
INDIKACIJE ZA ZDRAVLJENJE Z NEVROLEPTIKI PRI OTROCIH
Agresivnost
N a o d l o ~ a n j e z a m e d i k a m e n t o z n o z d r a v l j e n j e e n e g a o d najpogostej{ih simptomov vpliva naslednje: 1. Agresivnost kot simptom je lahko znak ve~ bolezni oziroma stanj.
Sre~amo jo skoraj pri vseh psihiatri~nih boleznih v otro{tvu, od du{evne prizadetosti prek shizofrenije do vedenjskih motenj. Slednje se lahko `e same po sebi ka`ejo kot agresivno vedenje. Po drugi strani pa so otroci pogosto agresivni, ker se ~utijo ogro`ene. To je lahko posledica napa~ne percepcije in presoje situacije `e na ravni nana{alnosti in je lahko edini znak kratkih psihoti~nih prebojev pri razvijajo~i se multipli osebnosti.
2 . M e d i k a m e n t o z n o z d r a v l j e n j e - v t e m p r i m e r u j e i n d i c i r a n nevroleptik - je le ena od {tevilnih mo`nosti zdravljenja.
3. Katero zdravilo in v kak{nem primeru ga bo psihiater predpisal, je odvisno tudi od starosti otroka (manj{i so la`je obvladljivi), od osebnih izku{enj, strokovnega znanja in verjetno {e nekaterih dejavnikov, kot so dolo~eni sistemski, socialno-kulturni in eti~ni vidiki (osebni odnos do agresivnosti, prepri~anja, pri~akovanja itd.).
Dvojno slepa s placebom kontrolirana raziskava 61 hudo agresivnih vedenjsko motenih otrok je pokazala superiorno izbolj{anje vedenja otrok, zdravljenih z litijem in haloperidolom, v primerjavi z otroki, ki so prejemali placebo. Optimalna doza haloperidola je bila od 1 - 6 mg dnevno, otroci pa so bili stari od 5 do 12 let. Bele`ili so stranske u~inke pri otrocih, ki so jemali haloperidol, in ne pri tistih, ki so prejemali litij (Campbell, 4).
Avtisti~ni sindrom kot razvojna motnja
Izsledki razli~nih nevrolo{kih, nevrobiolo{kih, nevropsiholo{kih in genetskih raziskav so privedli do spoznanja, da je avtizem pravzaprav enovit vedenjski sindrom razli~ne etiologije. Po zadnjih mednarodnih klasifikacijah (DSM III R in DSM IV ter tudi raziskovalna ICD 10) je avtizem opredeljen kot izrazita razvojna motnja (pervasive developmental disorder). Avtizem danes razlagamo kot spekter motenj ali kontinuum, kjer so simptomi razli~no intenzivno izra`eni. Bistvo odstopanj povzema 1. motena socialno emocionalna interakcija 2. moteno besedno in nebesedno sporazumevanje Temu so pogosto pridru`eni {e stereotipni in ponavljajo~i se vzorci aktivnosti. Diagnosti~ni kriteriji za izrazite avtisti~ne motnje (pervasive developmental disorder Axis II 299.00 iz mednarodne klasifikacije DSM III - R - 1987, Diagnostic and statistical manual of mental disorders) so podobno kot pri psihozah opredeljeni s simptomi, razdeljenimi v ve~ skupin. Za potrditev diagnoze mora biti prisotno dolo~eno {tevilo simptomov. Incidenca je od 2 do 4 na 10 000 pri izrazitih klini~nih slikah.
^e grafi~no prika`emo spekter avtisti~nih motenosti, ki so razli~no izra`ene in lahko povezane z razli~nimi patolo{kimi substrati, vidimo, da dokon~nega odgovora o skupnem imenovalcu {e nimamo. Podobno kot pri shizofreniji govorimo o kontinuumu razli~no izra`enih simptomov.
Spektrum avtisti~nih motenj ali avtisti~ni kuntinuum ?
Nevropsiholo{ke razlage govorijo o motnji v procesiranju informacij ali pa posku{ajo razlo`iti motnjo s teorijo uma (theory of mind) oziroma teorijo metareprezentacij, ki se pri avtisti~nem otroku ne razvijejo ali pa so popa~ene. Tu lahko najdemo precej podobnosti z nevro-psiholo{kimi procesi pri shizofreniji z negativnimi simptomi. ^eprav ni prehoda iz avtizma v shizofrenijo, so posamezni primeri le opisani, zlasti pri otrocih z m a n j z n a ~ i l n o k l i n i ~ n o s l i k o , k j e r j e b i l a p o s t a v l j e n a d i a g n o z a Aspergerjevega sindroma oziroma shizoidne osebnosti (12). Sula Wolf razmi{lja, da je prav mogo~e, da ista genetska predispozicija povzro~i shizoidno motenost oziroma Aspergerjev sindrom v otro{tvu, vendar pa so potrebni {e dodatni dejavniki (genetski ali drugi), da se pojavi shizofrena V zadnjih 20 letih so Campbellova in njeni kolegi opravili ve~ino dobro kontroliranih farmakolo{kih {tudij pri pred{olskih avtisti~nih otrocih in ugotovili, da je haloperidol {e vedno eno naju~inkovitej{ih in varnih zdravil. Z njim dose`emo seveda le simptomatsko izbolj{anje nemira, izoliranosti in stereotipij. Hipoaktivni avtisti~ni otroci od zdravljenja s haloperidolom nimajo veliko koristi; {e ve~, simptomi se lahko poslab{ajo Optimalna priporo~ena doza haloperidola za pred{olskega otroka je 0,5 - 3 mg na dan, razdeljeno v dva do tri odmerke. Uvajamo ga postopno. ^e je potrebno, uvedemo antiparkinsonik.
Diferencialno diagnosti~no moramo pri avtisti~nih otrocih razlikovati med manirizmi in stereotipnimi kretnjami ter eventuelno `e nastajajo~imi ekstrapiramidnimi pojavi ob uvedbi nevroleptikov. Zato sta izrednega pomena dobra anamneza in sodelovanje s star{i. Zadnje raziskave poro~ajo o enako dobrem u~inku tudi pri shemi 5 dni zdravljenja - 2 dneva premora (drug holiday) (1). V zadnjih letih je bilo veliko pozornosti posve~ene fenfluraminu, ki je po delovanju podoben amfetaminu, vendar po zadnjih raziskavah ni dal pri~akovanih optimisti~nih rezultatov pri Shizofrenija z zgodnjim za~etkom (pred 14. letom)
Starej{e klasifikacije so uvr{~ale vse psihoze in njim podobna stanja otro{kega obdobja v nozolo{ko enoto otro{ka shizofrenija. Po spoznanju, da je avtizem razvojna motnja, so postali diagnosti~ni kriteriji za shizofrenijo pri otroku in odraslem isti. To upo{tevajo tudi najnovej{e klasifikacije kot DSM 4 in raziskovalna ICD 10. Shizofrenija v otro{tvu je manj pogosta od avtizma, za~etek pred 5. letom starosti je redek.
Razmerje de~ki : deklice je 1,5 do 2 : 1. Klini~ne slike so razli~ne in so s starostjo vse bolj podobne slikam, ki jih sre~amo pri odraslih. Prognoza je slaba. Po raziskavi Rosenbaumove (13) je 61 % otrok po sedmih letih kazalo shizofreno sliko, 67 % pa shizofrenijo in shizoafektivno motnjo.
Po~asen za~etek pri otroku, ki je bil `e pred boleznijo ob~utljiv, samo{en in anksiozen, nakazuje slabo prognozo. Halucinacije se pri otrocih lahko pojavijo, vendar so pred 8. letom starosti redke. Pri shizofreniji so najpogostej{e slu{ne (80 %). Stalne in dobro formirane blodnje, pod vplivom katerih otrok uravnava svoje vedenje, so v otro{tvu prav tako redke in praviloma enostavne. Najpogostej{e so grandiozne in religiozne ideje in zaskrbljenost za telesno stanje. Odvisne so od otrokovih kognitivnih sposobnosti in razvojne stopnje (14). N e v r o l e p t i ~ n o z d r a v l j e n j e j e k l j u b p o t e n c i a l n i n e v a r n o s t i i n dolgoro~no slabi prognozi upravi~eno. Klini~ne izku{nje ka`ejo na dober u~inek nevroleptikov zlasti v akutni fazi bolezni s pozitivnimi simptomi (motnje zaznav in mi{ljenja, agitacija). Raziskave pri odraslih jasno ka`ejo na preventivni u~inek nevroleptikov pri prepre~evanju recidivov, poudarjajo pa tudi pomembnost dejavnikov okolja, predvsem dru`ine. Pacienti iz dru`in, kjer so ~ustva, zlasti negativna, pogosto in odprto izra`ena (negative expressed emotions, EE), pogosteje do`ivijo ponovitve bolezni kljub domnevno dobri prognozi zaradi uspe{nega nevrolepti~nega zdravljenja (15). Med nevroleptiki, ki se uporabljajo pri zdravljenju shizofrenije otrok, je spet na prvem mestu haloperidol.
Priporo~ena doza haloperidola je od 0,5 - 3,5 mg za otroke od 3 do 12 let. Zve~amo jo lahko v posameznih te`jih primerih, kar skrbno Na `alost je premalo zanesljivih podatkov o starem in na novo aktualnem nevroleptiku klozapinu (leponex), ki povzro~a manj stranskih u~inkov in je u~inkovit pri negativnih simptomih. Ohrabrujo~i so rezultati raziskav na sicer manj{ih vzorcih pri otrocih, ki so postavili klozapin po u~inku in manj{em {tevilu stranskih pojavov pred haloperidol in placebo (16). Zdravilo je indicirano po iz~rpanih vseh drugih mo`nostih in skrbnem spremljanju diferencialne krvne slike zaradi mo`ne nevtropenije in celo Pri otrocih uporabljamo {e flufenazin (moditen). Za~etni odmerki za odrasle so 1 - 2,5 mg na 6 - 8 ur. Optimalni odmerek dose`emo postopno Od ostalih nevroleptikov je najpogosteje (tudi pri nas) v uporabi tioridazin (melleril), ki je indiciran pri la`jih klini~nih slikah in stanjih, ki jih Priporo~eni odmerki: za~etek 0,5 - 3 mg na kg na dan; vzdr`evanje 3 - 6 mg na kg na dan (10). Stranski u~inki so redkej{i, vendar je kljub temu potrebno skrbno klini~no in laboratorijsko spremljanje.
Sulpirid (eglonyl) pri nas pogosto uporabljamo, zlasti pri pacientih s psihosomatskimi obolenji, predvsem zaradi dobrih izku{enj in njegovega Gilles de la Tourette
To je sindrom masovnih tikov z vokalizacijo, ki otroka lahko bistveno ovira v njegovih vsakodnevnih aktivnostih, zato je indicirana nevrolepti~na Priporo~ajo haloperidol (haldol) v nizkih odmerkih 0,05 - 0,075 mg na kg na dan v 8 - 12 urnih razmakih (10).
Du{evna prizadetost
Nevroleptiki se relativno pogosto uporabljajo za simptomatsko zdravljenje sami prizadetosti lastnih ali pridru`enih mote~ih simptomov (avto- in heteroagresivnost, nemir, psihoti~na stanja itd.).
Priporo~ajo haloperidol, klorpromazin, flufenazin, prazine itd., vendar ne brez pomislekov. Raziskava 149 du{evno prizadetih otrok je ugotovila po dolgoletnem zdravljenju z nevroleptiki pri tej skupini signifikantno ve~je {tevilo somatskih komplikacij in respiratornih obolenj v primerjavi s Kroni~no somatsko bolni otroci
Nevroleptiki so pri bole~inskih stanjih npr. otrok z malignimi boleznimi lahko koristni. Delujejo na ve~ ravneh.
1. Koristni so zaradi antiemeti~nega delovanja, predvsem nekateri iz skupine fenotiazinov z alifatsko stransko verigo, katere glavni predstavnik je klorpromazin (v tem smislu uporabljajo tudi promazin in levomepro- 2. Ugodno vplivajo na vedenje nesodelujo~ega in zmedenega otroka, vendar pa so stanja akutne du{evne zmedenosti lahko povzro~ena tudi simptomatsko (npr. medikamentozno po kortikosteroidni terapiji), so lahko manifestacija elektrolitskega disbalansa, mo`ganske hipoksije ali kak{nega drugega procesa centralnega `iv~nega sistema. ^e otrok do`ivlja hudo bole~ino, se nam lahko zdi uporen in nesodelujo~. Zato je potrebna dobra analgezija pred ocenjevanjem stanja, ki bi narekovalo 3. Nekateri nevroleptiki lahko delujejo tudi analgeti~no. Pri kombiniranem zdravljenju moramo vedno misliti na interferenco z drugimi zdravili. Potencirani sedativni u~inek pri so~asnem dajanju opioidnih analgetikov je potrebno upo{tevati pri odmerkih.
STRANSKI U^INKI PRI ZDRAVLJENJU Z NEVROLEPTIKI
Dolo~eno {tevilo otrok in adolescentov reagira na nevrolepti~no terapijo z ekstrapiramidno simptomatiko. Poro~ajo, da je teh od 8 do 51 % ( C a m p b e l l , 4 ) . B a l d e s s a r i n i ( 1 ) j e o p i s a l { e s t v r s t r a z l i ~ n i h A. Tiste, ki nastopajo med uvajanjem zdravila: 1. Akutne distoni~ne reakcije, ki se razvijejo v prvih petih dneh in dobro reagirajo na antiparkinsonska zdravila.
2. Parkinsonizem se lahko pojavi v prvih 30 dneh in dobro reagira na 3. Akatizija se razvije v 5 do 60 dneh in v~asih ne reagira na 4. Maligni nevrolepti~ni sindrom je najresnej{a in lahko usodna komplikacija pri zdravljenju z nevroleptiki. Nastopi lahko tudi po terapevtskih odmerkih nevroleptikov, vklju~ujo~ haloperidol in fenotiazine.
Pojavi se hipertermija, nihajo~ krvni pritisk, tahipneja, tahikardija, d i s f u n k c i j a a v t o n o m n e g a s i s t e m a , e k s t r a p i r a m i d n i s i m p t o m i , hipertoni~nost in nihanje zavesti. Pri otrocih, zlasti febrilnih, iz~rpanih in dehidriranih, naj bi bila ta komplikacija pogostej{a. Antiparkinsonska B. Tiste, ki se pojavijo po mesecih ali letih zdravljenja: 1. Tardivna diskinezija se pojavi med zdravljenjem, je neozdravljiva.
Antiparkinsonska zdravila stanje poslab{ajo.
2. Perioralni tremor (rabbit syndrom). Antiparkinsonska zdravila P r a v z a r a d i o p i s a n i h z a p l e t o v , k i s e j i m z l a s t i p r i m o ~ n i h nevroleptikih ne moremo izogniti, se v~asih tudi pri otrocih odlo~imo za tvegano pot zdravljenja s {e ne povsem presku{enimi zdravili.
PRIMER
Pacient D. T., u~enec 6. razreda, je bil sprejet na Oddelek za otro{ko psihiatrijo (PPO) Pediatri~ne klinike v Ljubljani leta 1991, v starosti 12 let in dva meseca, psihoti~en, po nepojasnjenem skoku iz 1. nadstropja. Bil je pregledan na travmatolo{ki kliniki, kjer so ugotovili le udarnine prsnega Ob sprejemu na oddelek je bil de~ek vznemirjen, izna{al je blodnje veli~avske vsebine z ob~utkom, da je `e od rojstva nekaj izjemnega, od Jezusa izbran, da se `rtvuje. Sli{al je glas, ki mu je ukazoval, oziroma na neki poseben nadnaraven na~in dal vedeti, kako naj ravna. Ukazoval mu je, naj se vr`e skozi okno, pod avto ali v prepad. ^util je, da mu misli uravnavajo posebne sile, ki mu narekujejo tudi, kolikokrat naj sko~i na mizo, se udari in podobno, da bo izpolnil svoje bo`je poslanstvo ("Enkrat mora{ do konca!"). To, da se pri skoku ni po{kodoval ali celo ubil, je imel V anamnezi je podatek, da je bil de~ek prezgodaj rojen, s PT 1075 g in da je prve tedne `ivljenja zaradi plju~nice visel na nitki. Mati ni verjela, da bo pre`ivel. Kasneje je psihomotorni razvoj potekal v mejah normale.
Bil pa je zelo samotarski otrok, imel je {tevilne strahove pred temo, vodo in podobno. Okoli 4. leta je pri~el tudi jecljati. Jecljanje se je po obdobjih Star{a sta povedala, da je bil zaradi strahov in spremenjenega vedenja `e voden pri defektologinji v starosti 8 let. Zadnje mesece se je povsem spremenil. Prej tih in vase zaprt, priden otrok je postal ~uda{ki in pri~el fantazirati o veri. Popustil je v {oli, govoril ve~ kot ponavadi, a nezbrano, ob~asno tudi grde besede. ^util se je ogro`enega, se udarjal po telesu in opustil higienske navade.
D r u ` i n s k a a n a m n e z a : m a t i j e i m e l a v a d o l e s c e n c i r e s n e psihosomatske te`ave v smislu huj{anja, obstipacij in amenoreje. Teta je Na oddelku smo pri de~ku opazovali zelo pestro simptomatiko. Poleg opisane motnje razpolo`enja - od pretirane `ivahnosti s popevanjem in vrve`avim miselnim tokom do `e blodnjave zaskrbljenosti za telesno stanje. Dejanja, ki jih je izpolnjeval pod vplivom ukazovalnih blodenj, so ga iz~rpavala in ves ~as je nakazoval tudi mo`nost resnega avtoagresivnega De~ka smo posku{ali zdraviti z razli~no nevrolepti~no terapijo, vendar se kljub previdnosti resnim ekstrapiramidnim zapletom nismo mogli izogniti. Zato smo se odlo~ili za zdravljenje s klozapinom (leponex), kar je ob skrbnem spremljanju krvne slike (najprej enkrat tedensko, nato na 14 dni in 4 tedne), hepatograma in drugih parametrov prineslo relativno izbolj{anje v dozi 3 x 50 mg dnevno. De~ek je postal ~ustveno nekoliko stabilnej{i, delno kriti~en do blodnjavih do`ivetij, glasovi in nana{alna ob~utja so prakti~no izginili. Ostali pa so ob~asni obredi obsesivno kompulzivnega vedenja ter nakazane motnje volje in dejavnosti.
Kasneje je {e ob poskusih ukinitve terapije in tudi enkrat spontano recidiviral, tako da je sedaj {e vedno na terapiji. Uspe{no je kon~al osnovno {olo in bil vklju~en v vse psiho- in socioterapevtske programe, ki jih je bilo mogo~e organizirati bodisi na oddelku, bodisi ambulantno.
Zaradi dobrega sodelovanja star{ev in visoke stopnje kriti~nosti v medsebojnih odnosih, ki verjetno tudi botruje posameznim poslab{anjem de~kove bolezni, je bila dru`ini nudena sistemska dru`inska terapija.
Longitudinalno spremljanje bo omogo~ilo diferencialno diagnozo psihoze, ki ima o~itno fazi~en in kroni~en potek.
ZAKLJU^EK
Z opisanim primerom na koncu prispevka sem `elela opozoriti na nujnost iskanja novih farmakolo{kih mo`nosti in se pridru`ujem tistim, ki podpirajo {ir{e indikacijsko podro~je pri uporabi nekaterih zdravil. Veliko je razlogov za odlo~no zdravljenje prve psihoti~ne epizode. Ti pacienti so namre~ tisti, ki bi brez medikamentoznega zdravljenja najve~ izgubili.
Hkrati pa se moramo zavedati, da je medikamentozno zdravljenje le ena Uspe{no ali vsaj relativno uspe{no medikamentozno zdravljenje nam pogosto {ele omogo~i socio- in psihoterapijo, ki je za otroka in njegovo DODATEK
Osnovne informacije o lastnostih in uporabi nekaterih nevroleptikov v Povzeto po Reynolds JEF, ed. Martindale, The Extra Pharmacopoeia, Thirtieth Rev. ed, London, The Pharmaceutical Press, 1993.
(Opomba: Zaradi hitro spreminjajo~ih se dognanj na podro~ju psihofarmako terapije je ob uporabi zdravil navedene podatke potrebno HALOPERIDOL (HALDOL)
Haloperidol ima izrazito afiniteto na D2 dopaminske receptorje, kar je povezano s pogostej{imi ekstrapiramidnimi u~inki.
- poleg tega {e: te`je vedenjske motnje z agresivnostjo, hiperkineti~ni spremljan z vedenjskimi motnjami in simptomi, kot so: impulzivnost, odkrenljivost, agresivnost, nihanje razpolo`enja, nizka - simptomi pri avtisti~ni razvojni motenosti.
- otroci od 3 do 12 let (te`a 15 do 40 kg): postopno zvi{evanje doze za 0,5 mg na 5 do 7 dni.
Terapevtsko obmo~je pri nepsihoti~nih vedenjskih motnjah in sindromu Gilles de la Tourette je 0,05-0,075 mg/kg/dan, pri - adolescenti (nad 12 let) 0,5 - 5 mg 2-3x/dan.
- ekstrapiramidni pojavi (mi{i~na hipertonija, tremor, tortikolis, okulogirne krize, akatizija, diskinezija).
Zdravljenje stranskih pojavov: postopno uvajanje zdravila in FLUFENAZIN (MODITEN)
- ereti~na stanja du{evno nerazvitih bolnikov.
Doziranje je individualno in odvisno od bolezni ter vrste simptomov.
postopno lahko zvi{amo na 3,5 mg/dan.
- ekstrapiramidne okvare (parkinsonizem, distonija, akatizija, okulogirne - la`je motnje v delovanju avtonomnega `iv~evja in endokrinih `lez KLOPROMAZIN (LARGACTYL)
- intramuskularno: 0,5 mg/kg na 6 do 8 ur - za~etni odmerek: 10 mg 3x dnevno do 25 mg 4x dnevno, postopno zvi{evanje odmerka 2x tedensko po 20 do 50 mg.
TIORIDAZIN (MELLERIL)
Tiroidazin ima relativno visok antimuskarinski efekt (zamegljen vid, retenca urina, suha ustja, zaprtje, spominske motnje) in relativno nizek antidopaminergi~ni u~inek (manj{e {tevilo ekstrapiramidnih simptomov).
- agresivnost, ki ni situacijsko pogojena - hiperkineti~ni sindrom z vedenjskimi motnjami - otroci pod 2 leti: ni priporo~ljivo za~etni odmerek: 0,5 - 3,0 mg/kg/dan, razdeljeno na dva za~etni odmerek: 25 - 50 mg 2-3x na dan, postopno zvi{evanje odmerka do optimalnega terapevtskega efekta (max. doza za Nizke doze delujejo anksioliti~no, visoke doze imajo antipsihoti~ni SULPIRID (EGLONYL)
Sedacija, muskarinski efekt, hipotenzija in ekstrapiramidne motnje so manj izra`ene kot pri drugih nevroleptikih.
- otroci: za~etni odmerek 5 mg/kg/dan 2-3x na dan, kasneje se doziranje prilagodi dose`enemu u~inku.
LITERATURA
Gadov KD. Pediatric psychopharmacotherapy: A review of recent research. J. Child Psychol. Psychiat. 1992; 33: 153-95.
Werry JS. Long-term drug use in psychiatric disorders in children.
Facts, controversies and the future. Acta Paedopsychiatr. 1993; 56 Otnow Lewis D. Conduct disorder. In: Lewis M, ed. Child and adolescent psychiatry. Baltimore: Williams and Wilkins, 1991: 561- Riddle MA. Pharmacokinetics in children and adolescents. In: Lewis M, ed. Child and adolescent psychiatry. Baltimore: Williams and Green WH. Principles of psychopharmacotherapy and specific drug treatment. In: Lewis M, ed. Child and adolescent psychiatry.
Baltimore: Williams and Wilkins, 1991: 770-95.
Jatlow PI. Psychotropic drug disposition during development. In: Popper C, ed. Psychiatric pharmacosciences of children adolescents.
Washington, DC: American Psychiatric Press, 1987: 29-44.
Widdowson EM. Changes in body proportions and composition during growth. In: Davis JA, Dobbing J, eds. Scientific foundations of pediatrics. London: Heinemann, 1974: 153.
Seeman P, Bzowej NH, Guan HC, et al. Human brain dopamine receptors in children and aging adults. Synapse 1987; 1: 399-404.
R i v i e r a - C a l i m l i m L , G r i e s b a c h H H , P e r l m u t t e r R . P l a s m a chlorpromazine concentrations in children with behavioral disorders and mental illness. Clin Pharmacol Ther 1979; 26: 114-21.
10. Jenkins SC, Gibbs TP, Szymanski SR. A pocket reference for psychiatrists. Washington, DC, London: American Psychiatric Press, 11. Wing L. The autistic continuum. In: Wing L., ed. Aspects of autism: biological research. Gaskell/The National Autistic Society, 1988: vi.
12. Wolf S, McGuire RJ. Shizoid personality in girls: a follow-up study - what are the links with Asperger's syndrome? J Child Psychol 13. Rosenbaum Asarnow J. Annotation: childhood-onset schizophrenia. J Child Psychol Psychiat 1994; 35: 1345-71.
14. Caplan R, Tangway P. Development of psychotic thinking in children.
In: Lewis M, ed. Child and adolescent psychiatry. Baltimore: Williams 15. Taylor E. Drug treatment. In: Rutter M, ed. Child and adolescent psychiatry. London: Blackwell Scientific Publications, 1985: 780-91.
16. Frazier JA, Gordon TC, McKenna K, Lenone MC, Jih D, Rapoport JL: An open trial of clozapine in 11 adolescents with childhood onset schizophrenia. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1994; 33: 658- 17. Hollge J. Neuroleptics in mentally retarded children. Cesk Pediatr

Source: http://www.pb-begunje.si/gradiva/Brecelj1351439666200.pdf

Ringworm information and control measures

RINGWORM INFORMATION AND CONTROL MEASURES What is ringworm? Ringworm is a common skin infection caused by a fungus. Ringworm may affect the skin on the body, scalp, groin area (jock itch), feet (athlete’s foot) or nails. The infection is not related to an infestation of worms. Ringworm occurs when a particular fungus grows and multiples anywhere on the body. Ringworm can affect anyone a

Bevacizumab (avastin)

PRASUGREL Resistencia al Clopidogrel en pacientes con angioplastia con stent (Informe para la Comisión de Farmacia y Terapéutica del Hospital El Cruce) 1. AUTORES DEL INFORME Autores: Servicio de Farmacología Clínica: 2. INFORMACION DEL SERVICIO SOLICITANTE Servicio : Cardiología Facultativo que efectuó la solicitud : DR Javier Mariani Indicación/es clínica/s sol

© 2008-2018 Medical News