2239hi owners (dutch)

Rookmelder
Gebruikershandleiding
Voor onderstaand type koppelbare 230 Volt Rookmelder
Optische rookmelder:
Type 223/9HI
Uw huis is nu beveiligd met één of meerdere melders van KIDDE Fyrnetics.
Wij adviseren u met klem deze gebruikershandleiding goed door te lezen en tebewaren voor naslagdoeleinden.
Knip pagina 6 uit en hang deze in of bij de meterkast op.
met 24 onderling verbonden melders).
Kidde Safety Europe, Mathisen Way, Colnbrook, SL3 0HB, UK.
www.kiddefyrnetics.co.uk
BEWAAR DEZE HANDLEIDING ALS NASLAGWERK
Hoofdstuk 1. Typen rookmelders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Hoofdstuk 2. Belangrijke informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Hoofdstuk 3. Soorten rookmelders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Hoofdstuk 4. Bedienen en testen van de rookmelder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Hoofdstuk 5. Controleren en vervangen van de batterij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Hoofdstuk 6. Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Hoofdstuk 7. Wat te doen in een noodsituatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Hoofdstuk 8. Storingen verhelpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Hoofdstuk 9. Nuttige tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Hoofdstuk 10.Goede en veilige gewoonten (dit hoofdstuk eruit nemen) . . . . . . . .6
Hoofdstuk 11.Wat te doen wanneer het alarm afgaat (dit hoofdstuk eruit nemen) . . .6
Hoofdstuk 12.Beperkingen van rook-/hittemelders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Hoofdstuk 13.Service en garantie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Lees deze handleiding goed door en volg de instructies met betrekking tot regel- matig onderhoud: dit kan levens redden.
1.Typen rookmelders onderling koppelbare 230Volt-rookmelders
Optische rookmelder 230V met 9V batterij back-up Optische rookmelder 230V met 9V batterij back-up en "hush" functie Deze rookmelders zijn koppelbaar met alle Kidde Fyrnetics 230V koppelbare Rook- enHittemelders.
2. Belangrijke informatie
Deze melder dient te worden geïnstalleerd conform NEN 2555 en met inachtne-ming van de geldende Bouwvoorschriften.
Vast bedrade rook- of hittemelders vereisen een constante spanning van230Volt.
Modellen met batterij back-up vereisen tevens een goed werkende batterij.
Correcte netvoeding wordt aangegeven door een constant brandend groenLED-lampje.
Test uw rookmelders wekelijks, door de testknop in te drukken en ingedruktte houden.
De ingedrukte rookmelder en alle ermee verbonden melders moeten afgaan.
Stofzuig de rookmelders regelmatig om de kans op foutmeldingen, veroorzaakt door stof, te verkleinen.
U mag de melder nooit schilderen of aan water blootstellen: dit is een 230V-rookmelder. (Als er dicht bij de rookmelder schilder- of bouwwerkzaamhedenplaatsvinden, bedek de rookmelder dan tijdelijk met een plastic zak).
• Houd de rookmelder buiten het bereik van kinderen !! 3. Soorten rookmelders
a. Voeding
230Volt rookmelders: te installeren door een erkend installateur. Teverbinden met andere 230 Volt rookmelders van Kidde Fyrnetic, zodat allerookmelders afgaan wanneer er één geactiveerd wordt. Bij stroomstoringenschakelen deze rookmelders over op de batterijvoeding, mits de batterijengoed werken en correct zijn aangebracht. U dient zo spoedig mogelijk destroom weer in te schakelen voor het functioneren van de rookmelders.
beschikbare soorten:
• Optische rookmelder op lichtnet, met geïntegreerde oplaadbare lithium • Optische rookmelder op lichtnet, met alkaline back-up • Hittemelder op lichtnet, met geïntegreerde oplaadbare lithium back-up • Hittemelder op lichtnet, met alkaline back-up b. Soorten melders
Optische (foto-elektrische) rookmeldersworden in toenemende mate toegepasten zijn minder gevoelig voor storendealarmen door o.a. kookdampen.
Conform het Bouwbesluit 2003 wordenoptische rookmelders verplichttoegepast in de verkeersroutes vannieuwbouwwoningen.
ruimtes waar ionisatie- of optische rook-melders ongeschikt zijn, bijv. keukens, CV-ketelruimtes, garages etc. De rook-melders gaan af wanneer een temperatuur van 57°C wordt bereikt.
4. Bedienen en testen van de rookmelder
a. Bediening en LED-status
Wanneer uw rookmelder correct op het lichtnet is aangesloten, brandt hetgroene LED-lampje. De rode LED knippert om de 30 à 40 seconden om aante geven dat de sensor correct functioneert. Als de rookmelder verbranding-sproducten detecteert, wordt het alarm van 85dB geactiveerd. De rode LEDgaat snel knipperen bij de melder die rook detecteert.
(De andere ermee verbonden rookmelders gaan ook af om personen in andere delen van het pand te waarschuwen.) Dit gaat door totdat de sensorkamerleeg is.
Als bij optische rookmelders de rode LED om de 30 à 40 seconden knippert en het alarm tussendoor piept, duidt dit op een niet goed werkende sen-sorkamer.
Controleer regelmatig of de groene LED brandt; brandt deze niet, controleer
dan de verbinding tussen de rookmelder en de aardlekschakelaar.
b. Testen
• Gebruik de testknop voor het testen van de rookmelder. Gebruik geen open vuur, kaarsen of een sigaret, aangezien dit geen rook produceert en fysiekeschade kan toebrengen aan de rookmelder.
Test alle rookmelders wekelijks: vergeet niet dat het levensreddende appa-
raten zijn, die de veiligheid van uw gezin en huis dienen. Test uw rookmelder
in ieder geval na enige weken van afwezigheid. Houd de testknop ingedrukt
totdat het alarm afgaat. Een pulserende pieptoon zal dan klinken. Alle aan de
rookmelder gekoppelde rookmelders moeten ook afgaan.
c. "Hush" knop
Met deze knop onderdrukt u tijdelijk de gevoeligheid van het alarmcircuitgedurende ongeveer 7 minuten.
U mag deze knop alleen gebruiken wanneer het alarm wordt geactiveerd door een bekende situatie, bijv. kookdampen. U onderdrukt het alarm doorde hush-knop op de kap van de melder in te drukken. Als de rook niet tedicht is, verstomt het alarm meteen en ‘piept’ het gedurende ongeveer 7minuten om de 30 à 40 seconden.
Dit geeft aan dat het alarm tijdelijk onderdrukt is. De melder wordt naongeveer 7 minuten automatisch gereset, en zal weer afgaan als er nogsteeds rookdeeltjes aanwezig zijn. U kunt de hush-knop blijven gebruiken tot-dat de lucht vrij is van datgene wat het alarm veroorzaakte.
NB: Bij dichte rook werkt de hush-knop niet en blijft het alarm continu klinken.
Pas op: Alvorens de hush-knop in te drukken, dient u de bron van de rook te
identificeren en dient u zich ervan te verzekeren dat er sprake is van eenveilige situatie. d. Ongewenst alarm
Waarschuwing: Aanhoudend ongewenst alarm duidt op een onjuiste soort en/of
plaats van de rookmelder. Neem hierover contact op met uw installateur ofverhuurder, nadat reiniging van de melder, zoals beschreven in Hoofdstuk 6(Onderhoud), het probleem niet heeft verholpen 5. Controleren en vervangen van de batterij
Modellen met losse batterij
a. Indicator "batterij leeg" (alleen bij lichtnetmodellen met losse batterij) Als u het alarm continu om de 30 à 40 seconden hoort piepen en tegelijkertijdde rode LED ziet knipperen (en u de onderdrukkingsknop niet net heeft inge-drukt), betekent dit dat de batterijspanning zich op een onaanvaardbaar laagpeil bevindt. Deze melding kan 30 dagen aanhouden. Vervang de batterij bij deeerste de beste gelegenheid.
b. Batterij vervangen
Sluit eerst de stroomtoevoer van de groep waarop de rookmelder is aanges-loten af. Het groene LED lampje dient niet meer te knipperen. Zo niet, controleer
opnieuw de juiste groep waarop deze rookmelder is aangesloten.

ii. Verwijder de borgpin met een tang. Bewaar de borgpin zorgvuldig voor latere Duw de schroevendraaier zoals afgebeeld in de rookmelder. Verwijder hierna de iii. Draai de rookmelder zoals afgebeeld los van de montageplaat. iv. Ten slotte, knijp voorzichtig de beide zijkanten van het kabelblok in en trek het kabelblok zijwaarts uit de achterkant van de rookmelder. U kunt nu bij het
batterij compartiment. (Raak de pinnen op de achterkant van de rookmelder
niet aan)
.
v. Duw de batterijklep open en let op de rode plastic pin onder de batterij.
Indien een batterij wordt verwijdert springt de rode pin omhoog. De batterijklep kan alleen worden gesloten indien een batterij is geplaatst.
Dit veiligheidsaspect voorkomt tevens dat het kabelblok kan worden gemon- teerd en dat de rookmelder op de montageplaat wordt gemonteerd. Wij adviseren u het gebruik van Alkaline of Lithium batterijen voor een langere Batterijtypes/-codenummers
Alkaline-type: Eveready 522; Duracell MN1604; Duracell Ultra MX1604; Gold Bij oplaadbare modellen kunnen er geen, door de gebruiker te onderhoudenbatterijen worden vervangen. vi. Wanneer u een nieuwe batterij hebt aangebracht, moet u ter controle de test- knop indrukken; als het alarm afgaat, dient u bovenstaande procedure inomgekeerde volgorde uit te voeren.
Neem bij twijfel contact op met een erkend elektricien, want elektriciteit kangevaarlijk zijn.
Importeur:Ajax Brandbeveiliging BVCruquiusweg 118 1019 AK AmsterdamTel.: 020 5909500 Fax: 020 5909599website: www.ajaxfire.nl e-mail : [email protected] Goedgekeurd KeurmerkinstituutKOMO-attest met productcertificaatBatterijen niet weggooien, maar inleveren als KCA Goede en veilige gewoonten
Opstellen en oefenen van een vluchtplan
• Maak een plattegrond en geef daarop alle deuren en ramen aan, alsmede minimaal twee vluchtroutes vanuit elke kamer.
Bij ramen op de eerste verdieping kan een touw of vluchtlad-der noodzakelijk zijn.
• Ga met uw gezin om de tafel zitten, bespreek uw vluchtplan en laat iedereen zien wat men in geval van brand moet doen.
• Spreek een plaats buiten uw huis af waar iedereen zich bij • Maak iedereen vertrouwd met het geluid van het alarm en oefen het verlaten van het huis bij het horen van het alarm.
• Houd ten minste elk halfjaar een brandoefening. Door te oefe- nen, kunt u uw plan uittesten voordat zich onverhoopt eenechte noodsituatie voordoet. Het kan zijn dat u dan niet bij uwkinderen kunt komen. Het is belangrijk dat uw gezinsledenweten hoe ze moeten handelen.
Wat te doen wanneer het alarm afgaat
• Verlaat het huis meteen volgens uw vluchtplan. Iedere seconde telt; verspil dus geen tijd met aankleden of met het bij elkaarzoeken van waardevolle spullen.
Als u niet direct rook of hitte voelt en de rookmelder gaat toch af, zorg er dan eerst voor dat uw huisgenoten zich op een veiligeplaats bevinden voordat u gaat controleren. • Open tijdens uw vlucht geen enkele binnendeur, zonder eerst aan het deuroppervlak te voelen. Als de deur warm aanvoelt, of als urook door kieren heen ziet komen, open die deur dan niet! Neem in plaats daarvan een alternatieve vluchtroute.
• Als de binnendeur koel is, zet dan uw schouder ertegenaan, doe de deur een klein stukje open en wees voorbereid om de deurweer dicht te slaan ingeval hitte en rook u tegemoet komen.
• Blijf laag bij de grond als er veel rook in de lucht zit.
Adem ondiep door een doek, indien mogelijk een vochtige doek.
• Wanneer u eenmaal buiten bent, gaat u naar de afgesproken verza- melplaats en controleert u of iedereen aanwezig is.
• Keer pas terug in uw huis wanneer een brandweerman de situatie Uitnemen en in of bij de meterkast ophangen.
KIDDE Safety Europe,
Mathisen Way, Colnbrook, SL3 0HB, UK.
www.kiddefyrnetics.co.uk
Installatiedatum:
Model(len) melder:
Installateur/verhuurder:
Tel.:

6. Onderhoud
• De rookmelder is een apparaat dat levens kan redden. Als u elke maand enkele minuten besteedt aan het verwijderen vanovertollige stof met de stofzuiger, zal de rookmelder beterwerken en hebt u minder kans op ongewenst alarm.
• Stofzuig tot aan het rooster en in de sleuven waar stof, kalk enz. kan binnendringen. Veeg het apparaat met een ietwat vochtige doek af.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen en dergelijke Probeer nooit het binnenste van de
rookmelder open te maken: hierdoor
vervalt de garantie.

7. Wat te doen in een noodsituatie
• Als een rookmelder afgaat zonder dat iemand op de testknop drukt, heeft u met een mogelijke noodsituatie te maken.
• Raak niet in paniek: u moet helder kunnen denken om ervoor te zorgen dat al uw gezinsleden zo snel mogelijk het huis verlaten. Stop nooit om bezittin-gen enz. te vergaren: deze zijn vervangbaar.
• Controleer de temperatuur van deurkrukken of deuren; voel of ze warm zijn.
Als ze warm zijn, open ze dan niet: aan de andere kant van de deur woedteen brand. Ga op zoek naar een alternatieve vluchtroute.
• Sluit de deuren/ramen waar u doorheen bent gegaan, om de brand niet • Betreed het pand pas weer wanneer een brandweerman zegt dat de situatie Houd altijd rekening met de mogelijkheid van brand en zorg ervoor dat uw rookmelders goed werken, net als andere hulpmiddelen, zoals brand- 8. Storingen verhelpen
• Schakel altijd de netvoeding naar de rookmelders uit voordat u verbindingen gaat controleren. Een rookmelder staat onder spanning, indien u overgaattot montage/demontage van de rookmelder dan dient u eerst de melderspanningsloos te maken.
Probleem
Mogelijke oorzaak/oplossingen
a. Stroomstoring: controleer in meterkast op kapotte zekering of uitgeschakeldeaardlekschakelaar. b. Controleer of de kabels aan de achterzijde van de melder correct geplaatst/bedraad zijn. Zie hoofdstuk 5 (als de onderdrukkingsknop is ingedrukt, piept het apparaat 7 minuten langom aan te geven dat het alarm onderdruktwordt). Zie deel 1a en 1b hierboven. Zie hoofdstuk 5 (als de onderdrukkingsknop is ingedrukt, piept het apparaat 7 minuten langom aan te geven dat het alarm onderdruktwordt). af wanneer de testknopwordt ingedrukt eningedrukt gehoudenwordt.
Zie deel 1b hierboven: raadpleeg een erkend elek- tricien of uw verhuurder om het probleem zo snel wordt ingedrukt eningedrukt gehoudenwordt.
9. Nuttige tips
• Rookmelders kunnen alleen goed werken als rookdeeltjes het apparaat bereiken. • Met uitzondering van garages, keukens en badkamers wordt geadviseerd om voorminimale bescherming rookmelders aan te brengen in de verkeersroutes van uwhuis. Voor maximale bescherming een rookmelder in iedere kamer plaatsen.
• Als u in uw huis aan het schilderen bent, kunnen verfdampen de rookmelderverontreinigen: bedek in dat geval het apparaat tijdelijk met een plastic zak(gedurende deze tijd werkt de rookmelder niet). De rookmelder zelf mag u nooitschilderen. Verwijder de zak pas wanneer de verf goed droog is. Als u uw huis uit-bouwt, bekijk dan of er meer rookmelders nodig zijn.
• De levensduur van uw rookmelders bedraagt, afhankelijk van het type rook-melder en het gepleegde onderhoud ongeveer 10 jaar.
• Deze producten zijn ontworpen voor woonhuizen.
12. Beperkingen van rook-/hittemelders
Waarschuwing! Rookmelders zijn apparaten die tegen een redelijke prijs
vroegtijdig kunnen waarschuwen voor mogelijke brand. Huisbranden ontwikkelen
zich op verschillende manieren en zijn vaak onvoorspelbaar. Alle rookmelders
moeten regelmatig worden getest om er zeker van te zijn dat de alarmcircuits zich
in goed werkende staat bevinden.
Rookmelders kunnen geen alarm afgeven als de rook het apparaat niet bereikt. Hetkan derhalve gebeuren dat branden die in schoorstenen, in wanden, op daken, aande andere kant van een dichte deur of op een andere verdieping ontstaan, nietopgemerkt worden door een rookmelder. Als de rookmelder buiten de slaapkamerof op een andere verdieping wordt geplaatst, kan het zijn dat een vaste slaper erniet wakker van wordt. Na gebruik van alcohol of drugs kan het ook zijn dat menhet alarm minder goed hoort. Voor maximale bescherming moet men in elkslaapvertrek op iedere verdieping van het huis een rookmelder aanbrengen.
Slechthorenden wordt aangeraden een doven- en slechthorenden rookmelder teinstalleren.
Rookmelders kunnen weliswaar levens redden, door vroegtijdig te waarschuwenvoor brand, maar zijn geen vervanging voor een verzekeringspolis. Huiseigenarenen huurders dienen hun bezit voldoende te verzekeren.
Als u na het doornemen van deze handleiding meent dat uw rookmelder op eniger-lei wijze gebreken vertoont, ga dan niet aan het apparaat knutselen. 13. Service en garantie
De fabrikant garandeert u als koper dat bij normaal gebruik en onderhoud de bij-
gaande rookmelder gedurende een periode van 6 jaar vrij is van gebreken qua
materiaal, afwerking en ontwerp. De garantie is niet overdraagbaar. Onze
aansprakelijkheid jegens u krachtens deze garantie is beperkt tot het repareren of
vervangen van onderdelen waarvan wij vaststellen dat ze gebreken vertonen qua
materiaal, afwerking of ontwerp. Als zich binnen de garantietermijn een gebrek
voordoet, moet u de rookmelder zorgvuldig verpakken, het aankoopbewijs en een
beschrijving van het probleem bijsluiten en het pakket retourneren. Als het om een
fabricagefout blijkt te gaan, wordt de rookmelder gerepareerd of vervangen.

De voorwaarden van deze garantie gelden niet in de volgende omstandigheden: alsde rookmelder na de aankoopdatum is beschadigd, veranderd, gemodificeerd, ver-waarloosd, ontmanteld, verontreinigd of verkeerd gebruikt; of als de rookmelderniet werkt door onjuiste selectie, positionering, installatie of onderhoud of doorinadequate netvoeding of door schade die is veroorzaakt door niet-naleving van demeegeleverde instructies.
De aansprakelijkheid van KIDDE Fyrnetics die voortvloeit uit de verkoop van dezemelder of krachtens de voorwaarden van deze garantie is nimmer hoger dan dekosten van vervanging van de rookmelder. KIDDE Fyrnetics is nimmer aansprakelijkvoor gevolgschade ten gevolge van niet werkende rookmelders, noch voorovertreding van deze of een andere – hetzij expliciete hetzij impliciete – garantie,noch voor schade ten gevolge van niet-naleving van de meegeleverde instructies.
Deze garantie laat uw wettelijke rechten onverlet.

Source: http://www.kidde.fi/utcfs/ws-450/Assets/handleiding-melders-223_9.pdf

Team leader name

Team leader name: P. Vicendo Laboratory/ Service: IMRCP Title of the team: Colloids and Nanomedicine Project (CNP) Research staff: Permanent staff: Fitremann J (CR CNRS); Gauffre F (CR CNRS) ; Gineste S (IE CNRS) ; Lauth de Viguerie N (Pr.) ; Lonetti B (CR CNRS); Marty J-D (MdC); Mingotaud C (DR CNRS); Mingotaud A-F (CR CNRS); Souchard J-P (Pr.); Vicendo P. (CR CNRS) Non perman

Untitled-

J Indian Rheumatol Assoc 2002 : 10 : 80 - 96 INDIAN GUIDELINES ON THE MANAGEMENT OF SLE A Kumar Introduction tions. Late mortality i.e. 10 years after diagnosis, on the otherSystemic lupus erythematosus (SLE) is the prototypehand, is mainly attributed to atherosclerotic vascular disease9. of systemic autoimmune diseases. The aetiology is not knownThere is a fair amount of iatrogenic m

© 2008-2018 Medical News