Microsoft word - gripe aviar_cat.doc

GRIP AVIÀRIA

La grip o influença aviària és causada pel virus de la influença aviària tipus A, un
virus ARN que pertany a la família dels Orthomyxoviridae.
Aquests virus es classifiquen segons dues proteïnes que presenten a la superfície (antígens de superfície): l’hemaglutinina (H) i la neuroaminidasa (N). Es coneixen 16 tipus d’hemaglutinina (H1-H16) i 9 de neuroaminidasa (N1-N9). A partir d’aquesta classificació, poden trobar-se 144 virus diferents. Les diferents soques del virus de la influença aviària solen classificar-se en dues categories: • influença aviària poc patògena, que en general produeix pocs o cap signe • influença aviària altament patògena, que produeix signes clínics greus i/o Pot afectar vàries espècies avícoles per al consum (pollastres, galls dindis, guatlles, gallina de guinea, etc.), aus de companya i aus silvestres. El virus també s’ha aïllat en algunes espècies i mamífers, inclosos els humans, rates i ratolins, mosteles i fures, porcs, gats, tigres i gossos. La soca altament patògena H5N1 pot infectar els humans. És una malaltia de declaració obligatòria.
PATOGÈNIA

Els virus de la influença tenen dues característiques:
• gran capacitat de mutació (de modificar part de la seva dotació genètica), per la qual cosa varien ràpidament i per això les vacunes s’han “d’actualitzar" amb freqüència. • capacitat de recombinar-se (d’intercanviar entre sí fragments d’RNA). Fins a dia d’avui, tots els virus altament patògens aïllats han estat virus A d’influença, subtipus H5 i H7. Les portes d’entrada del virus són la via respiratòria i l’oral. El virus es multiplica inicialment a les mucoses conjuntival, respiratòria i intestinal i, després, es dissemina a la sang (virèmia). Es produeix una multiplicació secundària als òrgans, principalment al tracte respiratori i digestiu. Les soques altament patògenes es repliquen en tot l’organisme. Les aus malaltes eliminen el virus per les secrecions de narius, boca, ulls i per les femtes. Els virus altament patògens poden seguir actius durant molt de temps en femtes infectades, teixits i aigua. El virus altament patogen s’ha trobat principalment en gallines i galls dindis. Les aus silvestres són reservoris de virus, i poden portar-lo normalment al tracte respiratori o intestinal, però no solen contraure la infecció.
Aus
És una malaltia de ràpida difusió.
L’entrada a les explotacions es produeix per:
• trasllat d’aus, persones, vehicles, equips, pinsos i gàbies contaminats. • moviment d’aus aquàtiques i marines. • transport d’ous (el virus pot estar a la superfície). • infecció de pollets a la planta d’incubació per ous trencats contaminats. Dins de l’explotació, la transmissió es produeix per: • contacte directe entre aus sanes i malaltes (secrecions, especialment • contacte amb materials, pinsos, aigua, equip i roba contaminats. La dispersió entre països es produeix pel tràfic internacional d’aus vives i per les aus migratòries (el seu possible paper no està clar). Home Encara que les possibilitats són molt baixes, la variant altament patògena H5N1 té capacitat de transmetre’s de l’au a l’home i causar-li la malaltia, situació que ve afavorida pel comerç avícola i els sistemes productius primitius en zones rurals, amb falta d’higiene i contacte molt estret amb aus infectades, cadàvers, superfícies o objectes contaminats amb les seves femtes. No s’ha demostrat la transmissió per consum de carn d’aus o ous degudament cuinats, ni hi ha evidències de transmissió entre humans del virus H5N1, tot i que constitueix un motiu de preocupació al món.
SÍMPTOMES I LESIONS


Aus
El període d’incubació és de 3 a 5 dies. Els símptomes varien segons la soca del virus i l’espècie afectada: • Forma lleu (influença aviària poc patògena): - plomatge eriçat. - reducció de la producció d’ous. - efectes lleus al sistema respiratori. • Forma greu (influença aviària altament patògena): Afecta el tracte respiratori i altres òrgans i teixits, podent així produir hemorràgia interna massiva. Es poden presentar els següents signes clínics (o - postració i depressió extrema. - caiguda sobtada de la producció d’ous, varis ous amb closca tova o sense closca. - edema i congestió de carúncules i crestes. - edema de la pell sota els ulls. - tos, esternuts i signes nerviosos. - diarrea. - hemorràgies a les mucoses i als jarrets. - algunes morts aïllades, seguides d’una difusió ràpida i una taxa de mortalitat propera al 100%, en 48 hores. Les lesions, inespecífiques, poden ser menys marcades en galls dindis que en gallines. Els cucs i els ànecs poden no presentar símptomes clínics ni lesions. Home La malaltia induïda per H5N1 altament patògena sol ser greu, manifestant-se pneumònia vírica, insuficiència multiorgànica, ràpid deteriorament i elevada taxa de mortalitat.
DIAGNÒSTIC
Les lesions, inespecífiques, corresponen a una malaltia aguda generalitzada: • congestió greu de musculatura, conjuntiva, ronyó. • petèquies a l’interior de l’estern, grassa serosa i abdominal, superfícies • hemorràgies a ovaris i mucoses (proventricle, pedrer, intestí, etc.). • Tècniques moleculars (r-PCR o reacció en cadena de la polimerasa inversa): mètodes rutinaris de diagnòstic precoç. Permeten detectar amb bastant fiabilitat la presència del virus en quantitats mínimes a partir d’exsudats traqueals o de femtes, amb varis dies d’antelació al diagnòstic definitiu per • Aïllament i identificació del virus: necessari per a un diagnòstic definitiu. Cultiu en embrió de pollastre (ous de gallina embrionats de 9 a 11 dies d’edat) a partir de mostres de tràquea i cloaca (o femtes) d’aus vives, o de diferents òrgans i femtes d’aus mortes. • Detecció d’anticossos: a partir de mostres sanguínies. No tenen valor diagnòstic, ja que únicament indiquen que l’animal ha tingut contacte amb el virus i el seu organisme ha reaccionat davant l’agent.
Es tracta principalment d’una amenaça per a la sanitat de les aus domèstiques, que
pot implicar importants pèrdues econòmiques per al sector de la producció aviària. Comporta despeses en campanyes de vigilància i vacunació d’aus. La persistència i la dispersió del virus H5N1 en poblacions d’aus comporten dos riscos principals per a la salut humana: • risc que la infecció passi a humans i doni lloc a una malaltia greu. • que el virus -si es donen les circumstàncies oportunes- pugui canviar a una forma encara més infecciosa que es pugui transmetre de persona a persona amb gran facilitat, la qual cosa podria donar lloc a la tan temuda pandèmia Malgrat la mort o el sacrifici d’uns 150 milions d’aus, actualment el virus es considera epidèmic en moltes parts d’Àsia i probablement es trigarà varis anys a controlar la malaltia en les aus de corral.
TRACTAMENT
No hi ha tractament. Quan es confirma un focus de la malaltia, se sacrifiquen i es destrueixen totes les aus infectades i exposades (i els seus productes). Els tractaments antivirals frenen la malaltia una vegada contreta i impedeixen la difusió del virus a l’organisme, moderant l’agressivitat dels símptomes i reduint les complicacions. Existeixen dos fàrmacs (que pertanyen a la classe d’inhibidors de la neuraminidasa) que poden reduir la gravetat i la duració de la malaltia causada per la grip estacional (l’oseltamivir i el zanamivir): • la seva eficàcia depèn de la rapidesa en la seva administració durant les 48 hores després de l’inici de la simptomatologia. • en els casos d’infecció per H5N1, és possible que augmentin les probabilitats de supervivència si s’administren aviat, però les dades clíniques de què es • la seva limitada capacitat de producció i el preu resulten prohibitius per a La grip sovint es complica amb una infecció bacteriana secundària del pulmó. En aquests casos, es poden usar antibiòtics.
PREVENCIÓ
Els diferents països han adoptat programes de vigilància i lluita i sistemes de detecció i alerta precoços durant els darrers anys. Per prevenir la introducció a les explotacions: • evitar el contacte entre aus de corral i aus salvatges. • controlar l’accés del personal i els equips. • neteja i desinfecció de locals i equips. • no introduir aus d’estatus sanitari desconegut. • declarar els casos de malaltia i mort de les aus. • eliminar adequadament els fems i les aus de corral mortes. • sacrifici i destrucció de tots els animals infectats i exposats (i els seus • vigilància d’aus potencialment infectades o exposades (i els seus • descontaminació d’establiments infectats. • esperar com a mínim 21 dies abans de repoblar. La vacunació pot ser eficaç com a mesura d’emergència davant un focus o com a mesura de rutina en una zona endèmica, per reduir la incidència o la gravetat de la malaltia. Home Si es treballa o s’està en contacte amb aus de corral sospitoses d’infecció per influença aviària, es recomana portar roba de protecció, mascaretes, ulleres, guants i botes. Encara no es disposa de vacunes eficaces contra un virus pandèmic altament patogen.
CURIOSITATS

• El virus de la influença que va causar una gran pandèmia humana el 1918 era del tipus H1N2, i el que s’ha estès a partir del sud-est asiàtic els últims • El 1997, una soca H5N1 altament patògena va sorgir al sud-est asiàtic i es va propagar a nombrosos països d’Àsia, Orient Mitjà, Àfrica i Europa. Des de l’any 2003, ha estat detectat a Corea, Vietnam, Japó, Tailàndia, Cambodja, República Democràtica Popular Laos, Indonèsia, Xina, Malàisia, Mongòlia, Turquia, Romania, etc. • Els països europeus han aconseguit controlar la malaltia i es consideren lliures, mentre que altres prossegueixen amb brots de major o menor gravetat. • Fins setembre de 2008 s’havien comptabilitzat 385 casos de la variant H5N1 en l’home, 343 dels quals eren mortals (sens dubte influïts pels sistemes sanitaris i hospitalaris deficients existents a països poc desenvolupats). Aquestes xifres són molt reduïdes comparades amb altres causes de malaltia • En zones amb brots d’H5N1, les aus de corral i els seus productes poden consumir-se sense perill sempre que es cuinin adequadament (70 ºC) i es manipulin correctament durant la preparació (rentat de mans i neteja i desinfecció de superfícies en contacte).
QUÈ FA EL CReSA DAVANT LA GRIP AVIÀRIA

Unitat de Malalties Víriques
Estudis virològics: estudis de biologia molecular per determinar els
mecanismes patogènics del virus, i per al desenvolupament de models d’infecció i tècniques diagnòstiques estandarditzades de la malaltia.
Assessoria i divulgació científica: assessoria científica al sector públic i al
privat, participació com a autors i/o revisors en publicacions especialitzades i elaboració de material tècnic sobre la malaltia. • Desenvolupament de noves estratègies de control: estudi de factors
moleculars, mecanismes de transmissió i patogenicitat i mecanismes immunològics rellevants a la protecció contra el virus, per al desenvolupament de nous sistemes diagnòstics i noves estratègies
Assaigs de persistència ambiental: estudi de la persistència del virus en
diferents medis i els principals factors que influeixen a la persistència.
Estudis en aus criades en règims no intensius: valoració de la
participació en l’epidemiologia i la dinàmica de la infecció d’altres aus i mamífers silvestres o criats en règims semiextensius.
Assajos d’eficàcia de vacunes: estudis d’eficàcia de les vacunes
registrades actualment en anàtids silvestres i en aus criades en règims semiextensius (ànec collverd, perdiu i guatlla). • Estudis epidemiològics: estudis epidemiològics (descriptius i analítics),
modelització i anàlisi de risc, i assessorament científic en el disseny, implementació i avaluació de programes de vigilància i control de la malaltia.
Programa de vigilància d’influença aviària en aus silvestres a
Catalunya: col.laboració amb el Departament d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural de la Generalitat de Catalunya per detectar i estimar la prevalença dels subtipus H5 i H7, determinar els pics de mortalitat que poden ser deguts a aquesta malaltia i conèixer la circulació d’altres subtipus.

Source: http://www.cresa.es/granja/cat/gripe-aviar.pdf

Geschäftsbroschüre platinum 5n

WELLNESS INSIDER AUSGABE 19 Vitalität für den Mann - ein Leben lang Von den zahlreichen Kräutern, die das menschliche Wohlbefinden steigern, gibt es einige, die ganzbesonders für den männlichen Körper und seine Bedürfnisse geeignet sind. Zusammen mit Geheimnissen aus der traditionellen chinesischen Medizin entstand daraus SuperMale FormulaTM von Platinum, die Wellness Formel

Omnis 7

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Aard van het product Handelsnaam Toelatingsnummer Bedrijfsidentificatie Rijksweg 282880 BORNEM BELGIUMTel : +32 (0) 3 886 22 11Fax : +32 (0) 3 886 24 60E-mail : [email protected] Telefoonnr. in noodgeval : +32 (0) 70 245 245 (Antigifcentrum / Centre Antipoisons) 2 IDEN

© 2008-2018 Medical News