(microsoft word - h\345ndbog 2007.doc)

Sydvestjysk Sygehus
Denne håndbog henvender sig specifikt til de social- og sundhedsassistentelever (herefter benævnt som elever), som er i praktik på Sydvestjysk Sygehus. Heri findes orientering om vores forventninger, formel e samtaler i praktikperioden, Vi håber, at praktikperioden på Sydvestjysk Sygehus bliver god og lærerig.
Indholdsfortegnelse: Side
Praktikperiodens opbygning
Forventninger til eleven
Samtaler
Vejledende samtale 1
Vejledende samtale 2 og 3
Standpunktsbedømmelse af eleven og evaluering af afdeling
4. Læringsredskaber
Mappe til skriftlig refleksion
Vejledende samtaler
8

4.3
Vejledning i praksis
8

4.4

4.5 Refleksionstimer og undervisning

9

4.6
Individuel vejledning med klinisk sygeplejelærer
Valgfri uge

4.8 Litteraturstudier/ Informationssøgning


5 Vejledningsøvelse

Retningslinier for håndtering af intravenøs væskebehandling
Mål for praktikuddannelsen i somatisk praktik
Faglige kompetencer
1. Praktikperiodens opbygning.
Praktikperioden varer 15 uger og 3 dage. Introduktionsperioden varer ca. 2 uger. Du har fokus på at finde dig til rette og komme Arbejdsperioden. I denne periode skal du træne dig i at observere, analysere, vurdere planlægge, udføre, evaluere og dokumentere sygepleje. Vejledende samtale 2 og 3 er placeret i denne periode. Standpunktsbedømmelsen finder sted og du skal evaluere afdelingen indenfor de sidste 2 Elevernes ferie angives i uddannelsesplanen for Social og sundhedsassistentuddannelsen, Social og Sundhedsskolen.
2. Forventninger til eleverne:

At du er åben og ærlig og har gjort dig bekendt med egne kompetencer og forventninger, så dit uddannelsesforløb kan tilrettelægges bedst muligt. At du medbringer din uddannelsesbog til samtalerne. At du er skriftligt forberedt til de planlagte vejledende samtaler. At du tager ansvar for egen uddannelse og viser interesse. At du siger til og fra også i de svære situationer. At du de første 14 dage i din praktik dagligt skriver i mappen til skriftlige refleksioner At du generelt forholder dig konstruktivt kritisk og reflekterende i praktikperioden. At du bruger mappen til skriftlig refleksion. At du kan koble teori og praksis mundtligt og skriftligt. At du deltager i de undervisningstilbud praktikstedet har og læser relevant litteratur. At du gør brug af hele personalets ressourcer - ikke kun af vejlederne. At du overholder tavshedspligten/omgang med personfølsomme data. At du følger de normer og regler, der betegner afdelingen. At du skriftligt evaluerer praktikforløbet.
3. Samtaler.
Nedenstående er en oversigt over de formel e samtaler, der finder sted i praktikperioden.
3.1 Vejledende samtale 1.
At der skabes et fæles grundlag for et godt samarbejde i praktikperioden samt at eleven føler tryghed og til id til afdelingen og praktikvejlederen. At få udvekslet gensidige forudsætninger hos eleven samt hos praktikvejlederen. At samordne praktikvejlederens og elevens forudsætninger. At få afklaret praktikuddannelsens rammer og muligheder. At eleven får indblik i praktikuddannelsens forløb. At eleven kan redegøre for de personlige og faglige kompetencer Der afsættes 45 min. til samtalen. I samtalen deltager eleven og praktikvejlederen. Det tilstræbes, at den kliniske Dato for vejledende samtale 2, 3 og standpunktsbedømmelsen aftales så vidt muligt. Eleven udarbejder skriftlig oplæg til den 1. vejledende samtale ud fra følgende: Personlige forudsætninger:
Faglige forudsætninger:
Hvordan har du arbejdet på SSA-skolen, og med hvilke emner? Dine læringsmæssige forudsætninger:
Dine forventninger:
Hvilke forventninger har du til dig selv? Hvilke forventninger har du til din vejleder? Hvilke forventninger har du til din kliniske sygeplejelærer? Hvilke forventninger har du til afdelingen? Hvad forventer du af din praktik periode i somatisk praktik?
Udover skriftlige forventninger skal eleven beskrive hvilke kompetencer hun vil arbejde
med i den kommende afgrænsede periode. (Indtil vejledende samtale 2) Eleven
kommer med forslag til handlinger, hun skal udføre for at opnå de enkelte kompetencer. Det forventes, at eleven opsøger den litteratur, hun skal læse for at belyse emnet. Når litteraturen er læst, reflekteres skriftligt over, hvordan den bruges i praksis.
Eleven medbringer 2 ekstra kopier (af sin forberedelse til vejledende samtale og hvilke
kompetencer hun vil arbejde med) evt. tilføjelser skrives på kopierne.
3.2 Vejledende samtale 2 og 3.

Vejledende samtale 2 og 3 er placeret med en måneds mel emrum i arbejdsperioden.
At eleven evaluerer ud fra de personlige og de faglige kompetencer. At vurdere hvor eleven befinder sig i forhold til de personlige og faglige kompetencer. At få afdækket om de gensidige forventninger er opfyldt mel em praktikvejlederen og Rammer:
Der afsættes ca. 30 min. til samtalen. I samtalen deltager eleven, praktikvejlederen og klinisk sygeplejelærer om muligt. Eleven forbereder sig skriftligt og afleverer dette senest 2 dage før
evalueringsmødet til praktikvejleder og klinisk sygeplejelærer. Vejledende spørgsmål for eleven i forbindelse med evalueringssamtaler: Hvor langt er eleven nået i forhold til de faglige mål samt personlige kompetencer Hvad er eleven god til? -. Herunder personlige og faglige kompetencer. Hvad er svært for eleven? - Herunder personlige og faglige kompetencer. Hvad skal eleven arbejde med? Herunder personlige og faglige kompetencer. Hvordan oplever eleven sin indsats i forhold til sin praktikuddannelse? (Herunder planlægning, synlighed, bevidsthed om lærings muligheder) Hvordan er det at være elev i afdelingen? Praktikvejleder forbereder sig mundtligt ud fra elevens skriftlige evalueringsmateriale, skriftlige refleksioner og indsamlede data om eleven hos det øvrige plejepersonale.
Evalueringssamtalen er en dialog mel em elev og vejleder og er både en proces og produktevaluering i forhold til de personlige og faglige kompetencer for praktikperioden. Ligesom i vejledende samtale 1, skal eleven beskrive hvilke kompetencer hun vil
arbejde med i den kommende afgrænsede periode. (Indtil vejledende samtale 3
Praktikvejleder eler klinisk sygeplejelærer, såfremt hun deltager, noterer i løbet af samtalen konklusioner, aftaler og fremadrettede handlingsforslag og planer. Eleven udarbejder ud fra notaterne en skriftlig konklusion på den vejledende samtale, som senest 2 dage senere afleveres til praktikvejlederen og den kliniske

3.3 Standpunktsbedømmelse af eleven og evaluering af afdelingen.


Rammer:

Deltagere: Eleven og praktikvejlederen. Det tilstræbes at klinisk sygeplejelærer Først modtager eleven sin standpunktsbedømmelse. Herefter uddyber eleven den
Standpunktsbedømmelse:

Eleven får en skriftlig standpunktsbedømmelse indenfor de sidste 2 uger af perioden. Bedømmelsen godkendt/ikke godkendt anvendes. Forsiden med navn, hold nr., fravær og godkendelse udfyldes og underskrives af eleven, praktikvejleder og praktikstedets praktikansvarlig. Eleven kan efter ønske få en kopi af Praktikstedet er ansvarlig for videresendelse af standpunktsskemaet til Social- og Det er en kortfattet skriftlig slutevaluering el er uddybende kommentarer til elevens opnåede niveau for både de faglige og personlige kompetencer. Udfyldes med navn og studienr. og underskrives af eleven, praktikvejleder og Side 2 er elevens egen og gives til eleven og indgår som bilag til uddannelsesplanen i
Evaluering af afdelingen.

Klinisk sygeplejelærer udleverer et evalueringsskema til eleven. Herudfra laver eleven en skriftlig evaluering af afdelingen, som uddybes mundtligt. Evalueringen vil blive brugt til at forbedre læringsmiljøet i afdelingen.

4. Læringsredskaber
.
4.5 Refleksionstimer og undervisning 4.6 Individuel vejledning med klinisk sygeplejelærer 4.8 Litteraturstudier/ Informationssøgning.
4.1 Mappe til skriftlig refleksion.
Et obligatorisk læringsredskab. Eleven får en mappe til skriftlig refleksion udleveret af klinisk sygeplejelærer. Eleven får desuden undervisning i formål med og i praktisk anvendelse af mappen til skriftlig refleksion af klinisk sygeplejelærer i den første Mappen til skriftlig refleksion skal være tilgængelig på afdelingen for praktikvejlederen og det øvrige personalemedlemmer i gruppen. Efter aftale med praktikvejlederen kan eleven lejlighedsvis tage mappen med hjem. Mappen til skriftlig refleksion kan bruges som dagbogsskrivning, fortæl inger, praksisbeskrivelser, problemløsninger og til at beskrive procedurer. Se i øvrigt i
4.2 Vejledende samtaler.
Der henvises til de tidl. omtalte samtaler under pkt. 3.
4.3 Vejledning i praksis.

Vejledning i praksis kan foregå på flere måder, her uddybes en af metoderne til at arbejde målrettet i praktikperioden, nemlig 3-trinsmodel en . 3-trinsmodel en er en vejledningsmodel til støtte for elevens egen læreproces. Trinene skal ikke følges slavisk, men skal bruges alt efter elevens forudsætninger. Eleven og vejleder drøfter de forestående handlinger. Eleven lytter til vejleders overvejelser og refleksioner. Herefter stil er praktikvejlederen eleven Hv-spørgsmål: Hvilke teoretiske overvejelser tror du der lå til grund for mine handlinger? Hvordan synes du det kunne gøres anderledes? Derved får eleven mulighed for at reflektere over det oplevede, koble teori og praksis og _ Eleven overvejer, begrunder. Praktikvejlederen støtter eleven til refleksion og eleven udfører nu handlingen selv i vejlederens nærvær. Herefter stil er praktikvejlederen eleven Hv-spørgsmål ( se trin 1): _ Hvad så du . . . . . . . . . . . . Eleven udfører handlingen selvstændigt, og reflekterer efterfølgende med Herefter stil er vejlederen igen eleven Hv-spørgsmål ( se trin 1): Hvad så du . . . . . . . . . . . . . . Inspiration hentet fra Idekatalog , Social og sundhedsskolen, august 2004
4. 4 Logbog.
Logbogen er elevens personlige bog. (Der henvises til uddannelsesbogen.)
4.5 Refleksionstimer og undervisning.
Der arrangeres fæl es refleksion og undervisning med andre elever på Medicinsk Område udenfor afdelingen med klinisk sygeplejelærer. Ved praktikperiodens begyndelse udleveres en oversigt over tidspunkt og Refleksionstimerne tager udgangspunkt i en situation fra praksis, nedskrevet som Undervisning i relevante emner tilrettelægges i samarbejde med eleverne efter aftale med praktikvejleder el er klinisk sygeplejelærer.
4.6 Individuel vejledning med klinisk sygeplejelærer.
I løbet af praktikperioden tilbydes eleven individuel vejledning, undervisning el er supervision af klinisk sygeplejelærer. Eleven, praktikvejleder og klinisk sygeplejelærer har forinden aftalt, hvad indholdet i vejledningen skal være. Indholdet kan tage udgangspunkt i sygeplejen til en medicinsk patient.
4.7 Valgfri uge.
1 uges valgfrihed i løbet af praktikperioden organiseres i Esbjerg på følgende måde: I Medicinsk Område har de kliniske sygeplejelærer på forhånd planlagt ca. 20
timers undervisningsprogram fra områder i Medicinsk Center, som indgår i valgfri
Derudover kan eleven følge egne patienter til undersøgelser og behandlinger overalt på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Eksempelvis på røntgenafdelingen og Eleven kan tage på studiebesøg hos eksterne samarbejdspartnere som er relevant i forhold til praktikstedet. Eksempelvis fysioterapeut, ergoterapeut,
4.8 Litteraturstudier/informationssøgning.
Det forventes at eleven er aktiv i søgning af relevant litteratur på afdelingen, Medicinsk
5. Vejledningsøvelse for social- og sundhedsassistentelever.
Formålet med vejledningsøvelsen er, at eleven planlægger og afholder en vejlednings situation under vejledning. Dette for at give mulighed for fordybelse i vejledning og for ved eksemplets magt at arbejde målrettet med vejledning. Vejledningsøvelsen skal udføres i sidste halvdel af praktikforløbet. Følgende mål danner baggrund: -at opnå færdigheder på begynder niveau i at arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i et samarbejde og med respekt for borgerens livsudfoldelse og livskvalitet, samt igangsætte, vurdere og vejlede om muligheder der understøtter og styrker borgerens/borgernes selværd. -at opnå færdighed i på begynder niveau at planlægge, vurdere og evaluere den givne vejledning og samarbejdet med borgere og andre samarbejdspartnere Vejledningsøvelsen skal være til en patient og en del af en dagligdags situation. Den skal forberedes skriftligt i mappen til skriftlige refleksioner. Ved hjælp af dataindsamling og den løsningsorienterede arbejdsmetode (bogen:”Personlige kompetencer”, kapitel 5), identificeres en problemstil ing i forbindelse med grundlæggende behov som kræver vejledning til en patient. Der begrundes med teori, hvorfor denne vejledning er vigtig. (Skriftligt) Målet for patienten og eleven beskrives hver for sig. (Skriftligt) Efterfølgende beskrives (Skriftligt) hvilke pædagogiske overvejelser eleven har gjort sig omkring vejledningssituationen, (Brug bogen: “Pædagogik med psykologi” kapitel 3 og 4 som inspiration). f.eks: Kommunikationsform. (verbal/nonverbal, aktiv lytning, spejling, åbne/lukkede udsagn, girafsprog, gensvar) Hvilke overvejelser gør jeg for at kommunikationen bliver både effektiv, Hvordan vil jeg sikre mig at patienten har forstået min vejledning? Derefter beskrives indholdet i vejledningen i stikordsform. (Skriftligt) Det skriftlige materiale bruges til førvejledning med vejlederen umiddelbart inden
Vejlederen overværer vejledningssituationen på så naturlig en måde som muligt.
Eleven lytter aktivt til sig selv, er opmærksom på iagttagelser og tolkninger. Er opmærksom på, hvad der sker under selve vejledningen. Efter vejledningssituationen reflekteres sammen med vejlederen over, hvordan forløbet gik. Eleven formulerer sin refleksion, hvorefter der gives feedback fra den aktuel e
Spørgsmål eleven kan reflektere over, overfor vejleder:
Hvordan sikrede jeg mig at vejledningen var patientcentreret? Hvordan sikrede jeg mig at patienten forstod vejledningen? Hvilke uforudsete situationer opstod, hvad gjorde at de opstod, hvilke tanker havde jeg i situationen og hvordan tacklede jeg dem? Hvad har jeg lært af vejledningsøvelsen? Hvor skal jeg specielt have mit fokus fremover? Hvad vil jeg gøre anderledes næste gang? 6. Retningslinier for håndtering af intravenøs væskebehandling for
social- og sundhedsassistent elever på Medicinsk Område SVS.
Minimere usikkerheden hos praktik vejlederne og elever i forhold til ansvar og Ensarte vilkår for elever på Medicinsk Område, SVS Forebygge utilsigtede hændelser i forbindelse med iv-behandling. Præcisere ansvars forhold ved intravenøs væske behandling. Eleven må efter vejledning selvstændigt ved patienter, der har perifer intravenøs adgang, under daglig personlig pleje beskytte venflon med handske el.lign efter aftale med sygeplejersken skifte Tegaderm (venflon plaster) og desinficere efter aftale med sygeplejersken fjerne venflon Eleven må efter vejledning selvstændigt ved patienter, der har CVK (central vene kateter); under daglig personlig pleje observere CVK indstiksted gennem Tegaderm dække Tegaderm med yderligere beskyttelse i forbindelse med bad. Eleven må efter vejledning selvstændigt ved patienter, der får infusion (eks. tynde væsker, væsker indeholdende medicin og blodprodukter.); lukke for den intravenøse væske i forbindelse med tøj skift. observere om droppet løber og med anbefalet hastighed. hvis droppet ikke løber tjekke for afklemning af dropslange efter aftale med vejlederen stoppe dråbetæl er i forbindelse med skift af kropstøj, samt starte dråbetæl eren igen. Det er den uddannede social- og sundhedsassistent tilknyttet stuen, der har ansvaret for at droppet fungerer rigtigt efter afbrydelsen. Disse retningslinier gennemgås af praktik vejlederen el er den kliniske sygeplejelærer
7. Mål for praktikuddannelsen i Somatik.

Mål for 1. praktikperiode.


Målene for praktikuddannelsen er udarbejdet så der sker en progression i kravene til
eleven i løbet af de tre praktikker somatik- psykiatri-primærkommunal. Fra begynderniveau Målbeskrivelsen i 1. praktikperiode i somatikken anvender 1. niveau: Begynderniveau: eleven selvstændigt kan løse opgaver i kendte situationer el er i mere komplicerede situationer under vejledning. Målene for praktikperioden omfatter både: Personlige kompetencer som omfatter social, lærings- og udviklingskompetence. Formålet med udvikling af personlig kompetence er at bidrage til udviklingen af elevens erhvervsfaglige kompetence samt udvikle faglig funderet selvtil id og selvværd. (se i øvrigt
8. Faglige kompetencer.

Kompetence 1


Færdighed i på begynderniveau at arbejde sundhedsfremmende og

sygdomsforebyggende i et samarbejde og med respekt for borgerens livsudfoldelse
og livskvalitet, samt igangsætte, vurdere og vejlede om muligheder der understøtter
og styrker borgerens/borgernes selvværd.

Det betyder, at eleven i forhold til sit kompetenceniveau og under vejledning f. eks. kan:
Observere, forebygge og vejlede om hudproblemer og decubitus. Herunder selvstændig udfra Nortonsskala, score patienter i risikogrupper. Derefter handle hensigtsmæssig og evt.skaffe ny madras. Observere, forebygge, og rådgive i sengelejekomplikationer og komplikationer ved Observere og vejlede patienten i hensigtsmæssige bevægemønstre. Observere, vejlede og sørge for tiltag i forbindelse med kost og ernæring. Selvstændig veje og måle patienter og udregne B.M.I. Observere, vurdere, og forebygge ødemer, væskeunderskud og overskud. Herunder kunne vejlede patienten og føre væskeskema. Forebygge og rådgive patienten om urinvejsinfektioner og urininkontinens. Observere, forebygge og rådgive om forstoppelse og diarre. Observere, pleje, lejre og rådgive ved vejrtrækningsproblemer. Observere, pleje og rådgive i forbindelse med hoste og opspyt. Observere, pleje og rådgive i forbindelse med søvnproblemer. Observere, pleje og rådgive i forbindelse med temperaturforhøjelse. Observere, pleje og rådgive patienter med kvalme og opkastninger. Respektere patientens valg af livsstil og livskvalitet. Respektere patientens kultur og religion. Være bevidst om at samarbejde med patient og pårørende i planlægning af den daglige pleje, men også til mere fremadrettede aktiviteter efter udskrivelse.
Kompetence 2


Færdighed i på begynderniveau at observere fysiske, psykiske og socialt betingede

sygdommes symptomer og kunne vurdere og redegøre for observationer i
forbindelse dermed.

Det betyder f. eks. at:
Eleven har kendskab til og kan observere symptomer på almindelig forekommende Det drejer sig om lungebetændelse, urinvejsinfektioner, sukkersyge, kronisk bronkitis, rosen på samtlige medicinske afdelinger. Eleven har kendskab til og kan observere patienter med mere speciele sygdomme. På sektion 271 om kræftsygdomme, cancer mammae, anæmi og leukæmi, På sektion 272 om diabetes, uræmi, forhøjet blodtryk, forhøjet og nedsat stofskifte. På sektion 242 om åreforkalkning, hjertekrampe, blodprop i hjertet og På sektion 263 om kol, astma, pneumothorax, gastroenterit, anæmi, tarmsygdomme På sektion 652 om apoplexia, hjerneblødning, hjernetumor og sygdomme i centralnervesystemet eks: sclerose, parkinson og kramper. Afd. 200, Grindsted: KOL, astma, diabetes, hjertekrampe, blodprop i hjertet og Medicinsk afd. i Brørup: KOL, astma; diabetes og tuberkulose.
Kompetence 3


Færdighed i på begynderniveau at identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre og

evaluere grundlæggende sundheds-og sygeplejeopgaver hos borgeren med respekt
for dennes ressourcer og selvbestemmelsesret.

Det betyder f. eks at.:
Eleven skal udvise respekt for og bevare patientens selvrespekt og selvbestemmelsesret. Eleven kan identificere grundlæggende behov hos patienterne og afvigelser fra normal Det drejer sig om grundlæggende behov i forhold til personlig hygiejne, aktivitet, søvn og hvile, væske og ernæring, udskil else af affaldsstoffer, åndedrættet, Eleven kan udføre grundlæggende sygepleje til patienter ud fra grundlæggende behov. Sengebad, brusebad, vask ved håndvask. Anvende Bag Bath- systemet.
Eleven i forbindelse med grundlæggende behov for aktivitet:
Kan afpasse plejen, mobilisation og aktivitet i forhold til patientens behov. Har kendskab til og kan anvende forflytningsteknikker. Har kendskab til passive-aktive øvelser og forebygge kontraktur. Har kendskab til fysioterapeuters og ergoterapeuters arbejdsområde.
Eleven i forbindelse med grundlæggende behov for søvn og hvile:
Kan medvirke til at skabe et godt sovemiljø for patienten. Har kendskab til beroligende medicin og sovemedicin.
Eleven i forbindelse med grundlæggende behov for væske og ernæring:
Kan observere ernæringstilstand og indtagelse af mad og væske. Føre kost- og væskeregistrerings skemaer. Kan skabe et godt spisemiljø og servere mad og drikkevarer. Har kendskab til de forskel ige former for kost, drikkevarer og kosttilskud. Har kendskab til diætistens arbejdsområde.
Eleven i forbindelse med udskil else af affaldsstoffer kan:
Observere opkast, opspyt, urin og afføringsmønster. Observere, pleje og vejlede patienter med colostomi og iliostomi. Stikse urin og opsamle og forsende urin til dyrkning og resistens. Opsamle og sende opspyt, urin og afføringsprøver. Aflevere diverse prøver på laboratoriet og i køleskab. Eleven i forbindelse med åndedræt, kredsløbet og legemstemperatur kan. Føre sengekurver og observationskurver. Måle blodtryk både manuelt og maskinelt. På afd. 263 have kendskab til og håndtering af Bi-pap i forbindelse med personlig

Kompetence 4


Færdighed i på begynderniveau at arbejde sundhedsfremmende og

sygdomsforebyggende i forhold til de almindeligt forekommende
infektionssygdomme og institutionsinfektioner.

Det betyder at eleven f. eks:
Kan redegøre for og udvise god personlig hygiejne og korrekt uniformsetikette. Kan redegøre for og udvise korrekt håndhygiejne, samt korrekt anvendelse af Kan redegøre for og overholde hygiejniske foranstaltninger generelt ved pleje og Kan håndtere og anvende steril teknik. Eksempelvis injektionsgivning og sårskift. Har kendskab til problemstil inger vedrørende multiresistente bakterier. Har kendskab til overholdelse af isolationsregimer. Har kendskab til korrekt håndtering af sygehusaffald. Kan redegøre for smittekilder og smittemåder på et sygehus. Kan observere og pleje i henhold til elevens kompetenceområde ved iv. adgange herunder venflon og centralvenekatetre. Samt ascitesdræn, pleuradræn,
Kan fjerne venflon og blærekateter under overholdelse af de hygiejniske principper.
Kompetence 5


Færdighed i på begynderniveau at identificere uhensigtsmæssigheder i miljøet, der

har betydning for sundhed og trivsel, samt vurdere og vejlede om hensigtsmæssige
miljøvalg i forhold til borgeren og under hensyntagen til arbejdsstedets miljøpolitik.

Det betyder at eleven f. eks:
Er bevidst om og tager hensyn til miljøet i det daglige arbejde. Eksempelvis økonomiserer med de forskel ige materialer, engangsartikler, bleer, handsker og Har kendskab til og kan vejlede patienter og pårørende i Sydvestjysk Sygehus´ Har kendskab til og overholder reglerne i forhold til patienter i cytostaticabehandling. Har kendskab til regler for sygehusaffald og kan overholde reglerne i forbindelse med medicinrester, batterier, glasmateriale, spidse el er skarpe genstande som kanyler og glas, specielt sygehusaffald, tørt og fugtigt linned og tøj.
Er medansvarlig for at de fysiske rammer og hjælpemidler fungerer optimalt og bliver
Kompetence 6


Færdighed i på begynder niveau selvstændigt og i samarbejde med andre

samarbejdspartnere at varetage sygeplejemæssige opgaver vedrørende
medicinindgift og -administration.

Det betyder at eleven f. eks:
Får forevist og gennemgået medicinskabets indretning og funktion af klinisk Selvstændig kan give forskel ige former for lavementer. Kan administrere lægeordinerede præparater til hud og slimhinder; lamisil, Kan administrere paristar og parainhalatorer til patienterne. Under vejledning kan påsætte medicinske plastre. Under vejledning kan give p.n. medicin både tabletter og suppositorier; pamol, primperan o. lign. efter afdelingens retningslinier. Under vejledning kan pakke medicin i doseringsæsker efter afdelingens Kan give subcutane injektioner efter afdelingens retningslinier. Kan redegøre for virkning og bivirkning af de lægemidler eleven er med til at

Kompetence 7


Færdighed i på begynderniveau at formidle informationer om såvel amtslige,

kommunale som private servicetilbud herunder relevante love og regler indenfor
områder med pleje, omsorg og praktisk hjælp, samt i at vejlede borgeren i at
anvende tilbuddene med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret.

Dette betyder at eleven f. eks:
Har kenskab til patientens vej gennem systemet . Kan bestil e hjemmehjælp og hjemmesygepleje. Har kendskab til visiteringsenheden i Kommunen og komplicerede udskrivelser Har viden om og kan anvende visitator, fra hjemmeplejen fra Esbjerg og Varde Har viden om og kan anvende visitator fra den øvrige primære sektor.
Kompetence 8

Færdighed i på begynder niveau at arbejde ud fra overordnede målsætninger og

lokale værdigrundlag, samt i at formulere og vurdere disses betydning for eget
uddannelsesforløb og social og sundhedsassistentens rolle og arbejdsområde, og
med den baggrund kunne vejlede borgeren/borgere.

Dette betyder at eleven f. eks:
Kender afdelingens mål og værdigrundlag. Kender funktionsbeskrivelsen for social og sundhedsassistenter. Kender sit eget ansvars og kompetenceområde. Er bevidst om hvorledes menneskesyn og grundlæggende værdier har indflydelse på relationen til patienten, pårørende og arbejdskol eger. Er bevidst om hvorledes værdier som til id, respekt, egenomsorg og magt har indflydelse på udførelse af sygeplejehandlinger. Er opmærksom på og bekendt med normer og regler i afdelingen. Har læst og tager udgangspunkt i Virginia Henderson og Dorothea Orem fra
Kompetence 9

Færdighed i på begynderniveau at anvende elektroniske kommunikationssystemer i

forhold til informationssøgning, kommunikation, samarbejde,
arbejdstilrettelæggelse og dokumentation.
Afdeling 242, 263, 272 (Esbjerg), 200 (Grindsted) og Medicinsk Afd. i Brørup anvender elektronisk patientkardeks (Harmoni). Sektion 271 og 652 anvender NoRA, elektronisk
Det betyder at eleven f. eks:
Kan anvende elektronisk patientkardeks til at søge informationer om patienterne. Samt søge informationer og vejledning på intranettet. Kan dokumentere daglige observationer og pleje af patienterne i patientkardeks, herunder formulere problemstil inger, mål og handlinger. Kan foretage indlæggelsessamtaler/modtagelsessamtaler og udlevere Under vejledning kan skrive resume / el er sygeplejerapport på udskrevne patienter. Kan udskrive og anvende EDB-udskrifter, eks. arbejdsfordelingssedler, observationsskemaer og arbejdstilrettelæggelsessedler. Har kendskab til og kan håndtere patienttelefonsystemer samt afdelingens telefon og
Kompetence 10

Færdighed i på begynderniveau at, planlægge, vurdere og evaluere den givne

vejledning og samarbejde med borgeren og andre samarbejdspartnere.

Det betyder at eleven f. eks:
Er opmærksom på patienters fysiske, psykiske og sociale behov. Er opmærksom på pårørendes ønsker og behov. Har øje for muligheder for at dække patienters behov i det daglige, men også på længere sigt, eks. patient foreninger og aflastnings tjenester. Er opmærksom på egne evner til at vurdere, planlægge og evaluere vejledning,
Kompetence 11

Færdighed i på begynderniveau at vælge og igangsætte aktiviteter i samarbejde

med den enkelte borger eller grupper af borgere med henblik på at vedligeholde,
genoptræne og styrke den enkeltes psykiske og fysiske sundhed.

Det betyder at eleven f. eks:
Er opmærksom på at stimulere, opmuntre og rose patienten. Kan iværksætte aktiviteter såsom vaske hår el er ordne fødder. Kan opfordre til spadsereture på afdelingen, forhal en el er på terrænet. Har kendskab til muligheder for hjemmebesøg og weekendorlov
Kompetence 12

Færdighed i på begynderniveau at indsamle, vurdere og igangsætte sociale,

kulturelle og kreative aktiviteter for den enkelte borger eller for grupper af borgere i
forhold til de generelle og lokale aktivitetstilbud, samt efterfølgende reflektere over
aktivitetens betydning for borgeren.
Da patienterne ofte er indlagt i kort tid og mulighederne for sociale, kulturel e og kreative aktiviteter er begrænsede på sygehuset vil det betyde at eleven f. eks:
Er opmærksom på at patienterne bliver stimuleret via blade, aviser, bøger og Er opmærksom på at patienterne kender til dagligstue og andre opholdsarealer. Er opmærksom på at hygge om patienten og pårørende. Tager hensyn til pårørende og andre besøgende. Vejleder patient og pårørende om muligheder for sociale, kulturel e og kreative Informerer om sygehuspræstens funktion og arbejdsområde. Herunder muligheder Har kendskab til selvhjælpsgrupper, patientforeninger, Kræftens bekæmpelse,
Kompetence 13

Færdighed i på begynderniveau selvstændigt at vurdere, anvende og redegøre for

hensigtsmæssige arbejdsbevægelser, personforflytninger og hjælpemidler i forhold
til den enkelte borger og egen fysiske formåen.

Det betyder at eleven f. eks:
Får undervisning i forflytningsteknik og kan anvende rette arbejdsstilinger og Kan anvende glidestykker, kørestol, lift, rol ator, gangstol og andre fysiske Kan vurdere, bestil e og rådgive patienten om hjælpemidler. Har kendskab til fysioterapeuters og ergoterapeuters arbejdsområde og har
Kompetence 14

Færdighed i på begynderniveau at arbejde alene og i at kunne tage vare på det

fysiske og psykiske arbejdsmiljø i forhold til egen rolle samt støtte og vejlede elever
og andre samarbejdspartnere i relation til arbejdsmiljøet, og reflektere over
arbejdsmiljøet og dets betydning.

Det betyder at eleven f. eks:
Kan arbejde alene og varetage afgrænsede og planlagte sygeplejehandlinger. Formår at sige fra overfor sygeplejehandlinger som eleven ikke magter fagligt el er som ligger udenfor ansvars og kompetencemrådet. Kan bevare ro og overblik i stressede enkelt situationer el er generelt under travle Ikke tilsidesætter egen sikkerhed i pressede situationer. Ved at det forventes at eleven henter hjælp hos andre personale medlemmer til nye Kompetence 15

Færdighed i på begynderniveau selvstændigt og i samarbejde med andre at udføre

forskellige omsorgsrettede og sygeplejemæssige opgaver, herunder at udvikle
bevidsthed om og åbenhed over for at indgå aktivt i tværfagligt samarbejde.

Det betyder at eleven f. eks:
Har kendskab til afdelingens forskelige faggruppers ansvars og kompetenceområde. Kan samarbejde med ergoterapeuter og fysioterapeuter. Har kendskab til samarbejdende afdelinger såsom køkken, patientcafé, røntgenafdeling, klinisk kemisk afdeling, fysioterapien, ergoterapien, smerteklinikken, forskel ige medicinske ambulatorier og operationsafdeling. Har kendskab til samarbejdende enkeltpersoner som præsten, diætisten, Sundheds- og sygepleje. Lissi Hansen m. fl. Munksgård. 1. udgave 2004. Medicinske Fag. Lissi Hansen m. fl. Munksgaard 1. udgave 2005 Uddannelsesordning. Social og sundhedsassistentuddannelsen. Social og Idekataloget, Social og sundhedsskolen. Ribe Amt. 2004 Revideret juni 2007 af social- og sundhedsassistenter Berit Christensen afd 263, Lil ian Olesen afd. 272 , Bente Termansen afd. 271 og Dorte Raunsbæk afd. 242, Marianne Sørensen afd. 200 Grindsted, samt klinisk sygeplejelærer Ingeborg Havskov og Herdis Gregersen. Revideres primo juni 2008.

Source: http://cfk.regionsyddanmark.dk/dwn56632.pdf

exscn.net

The Church of Scientology is loudly voicing their strong resistance to what they call "psych drugs". It is therefore ironicthat the founder of Dianetics and Scientology, L Ron Hubbard, was taking a "psych drug" when he died. This is notunusual in itself, since bitter old men often go psychotic when dying. Witnesses testified that Hubbard died acting like araving lunatic. This is f

Jlm20100561.indd

J Lab Med 2010;34(6) © 2010 by Walter de Gruyter • Berlin • New York. DOI 10.1515/JLM.2010.056et Molecular genetic and cytogenetic diagnostics Next generation sequencing in genetic diagnostics 1) Saskia Biskup * “ variation ” , in order to do better justice to the different types of variations. There are pathogenic variants that are certain to Praxis f ü r Humangenetik und

© 2008-2018 Medical News