Coordinatie--ziv--kb-17-10-2005--tegemoetkoming-in-de-taba…

Coordinatie--ZIV--KB-17-10-2005--tegemoetkoming-in-de-tabaksontwenning--bij-zwangere-vrouwen-en-hun-partner.doc 17 SEPTEMBER 2005. - Koninklijk besluit tot vaststelling van
de voorwaarden van de tegemoetkoming
van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
in de tabaksontwenning bij zwangere vrouwen en hun partner

Artikel 1.
§ 1.
De tegemoetkoming van de verzekering in de tabaksontwenning bij zwangere vrouwen en
hun partner is onderworpen aan het naleven van de voorwaarden die in dit besluit zijn vastgesteld. Die tegemoetkoming dekt forfaitair de kosten van de begeleiding en de ondersteuning en, in voorkomend geval, de kosten van de medicamenteuze behandeling van de hulp bij de tabaksontwenning voor de partner.
§ 2. Onder “kosten van de begeleiding en de ondersteuning”, wordt verstaan :
1° Het persoonlijk aandeel, bedoeld in artikel 37 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de kosten van de raadplegingen en psychotherapieën, beoogd in hoofdstuk II van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen; 2° De kosten van de zittingen die hulp bieden bij het stoppen met roken geven geen aanleiding tot een andere tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging.
§ 3. Onder “de kosten van de medicamenteuze behandeling van de hulp bij de tabaksontwenning”
1° de kosten van de nicotinevervangende behandelingen van de partner van de zwangere vrouw; 2° de kosten van een behandeling met bupropion van de partner van de zwangere vrouw, behalve als die kosten al door de verplichte verzekering ten laste worden genomen in het raam van
paragraaf 3040000 ** van hoofdstuk IV van de lijst die is gevoegd bij het koninklijk besluit
van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de
tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de
kosten van farmaceutische specialiteiten.

** zie blz 4
Coordinatie--ZIV--KB-17-10-2005--tegemoetkoming-in-de-tabaksontwenning--bij-zwangere-vrouwen-en-hun-partner.doc
Art. 2.
§ 1.
De rokende zwangere vrouw die aan een tabaksontwenning wenst te beginnen en
de verzekeringstegemoetkoming wil genieten, zoals ze in artikel 1 is vastgesteld, moet uiterlijk 3 maanden vóór de verwachte bevallingsdatum contact opnemen met een erkende tabacoloog om haar tabaksverslaving te laten vaststellen en haar follow-up-fiche te laten opmaken, waarvan het model is vastgesteld door het Verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. De verwachte bevallingsdatum wordt bevestigd op basis van een geneeskundig attest. Worden in de zin van dit besluit als tabacologen erkend, de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen, bedoeld in het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en de licentiaten in de psychologie die de eindproeven hebben afgelegd van een opleiding die is ingericht door specifieke centra die zijn erkend door de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, volgens de voorwaarden die hij vaststelt. Tot het ministerieel besluit, waarin is voorzien in het voorgaande lid, is bekendgemaakt en tot uiterlijk 31 december 2007 worden bij wijze van overgangsregeling de vereniging zonder winstoogmerk “Fonds des Affections respiratoires” en de vereniging zonder winstoogmerk “Vlaamse Vereniging voor respiratoire Gezondheidszorg en tuberculosebestrijding” erkend. Worden eveneens als tabacologen erkend, de in het tweede lid beoogde personen die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit beschikken over een ononderbroken beroepservaring inzake tabacologie van ten minste 5 jaar, zelfs als ze de opleiding van de erkende specifieke centra niet hebben gevolgd. De gelijkwaardigheid van die beroepservaring met de bovenbedoelde opleiding wordt erkend door het Wetenschappelijk Comité van een van de in het vorige lid bedoelde verenigingen zonder winstoogmerk. De erkende specifieke centra delen de lijst van de tabacologen die aan de erkenningsvoorwaarden voldoen mee aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering dat op zijn beurt de lijst naar de verzekeringsinstellingen doorstuurt.
§ 2. De ondersteuning en de begeleiding van de zwangere vrouw door de erkende tabacoloog bestaat uit
ten minste 8 zittingen, waarvan de eerste plaatsvindt uiterlijk 3 maanden vóór de verwachte bevallingsdatum en de laatste, ten vroegste 3 maanden en uiterlijk 6 maanden na de verwachte bevallingsdatum. In elk van die 8 zittingen vult de erkende tabacoloog die de zwangere vrouw ondersteunt en begeleidt haar follow-up-fiche in. Door het indienen van die follow-up-fiche bij haar verzekeringsinstelling kan de zwangere vrouw een forfait bekomen van 120 euro, waardoor de kosten bedoeld in artikel 1, § 2, kunnen worden gedekt. Coordinatie--ZIV--KB-17-10-2005--tegemoetkoming-in-de-tabaksontwenning--bij-zwangere-vrouwen-en-hun-partner.doc
Art. 3.
§ 1.
De partner van de rokende zwangere vrouw die eveneens een verzekeringstegemoetkoming wenst
te genieten, moet kunnen aantonen dat hij gelijktijdig met de zwangere vrouw behandeld wordt. Onder gelijktijdige behandeling moet worden verstaan, een behandeling die plaatsvindt conform artikel 2, behoudens de in dit artikel vastgestelde bepalingen. Wordt beschouwd als partner voor de toepassing van dit besluit, de persoon ongeacht het geslacht die onder hetzelfde dak als de rokende zwangere vrouw leeft en die zij als partner vermeldt op de follow-up-fiche, op basis, indien nodig, van een kopie van haar follow-up-fiche. De verzekeringsinstelling die een verzoek tot tegemoetkoming van een partner van een zwangere vrouw ontvangt, gaat na of aan de samenwoningsvoorwaarde is voldaan en of de identiteit van de zwangere vrouw en de partner op de twee follow-up-fiches overeenstemmen. Als dat niet zo is, weigert de verzekeringsinstelling te betalen.
§ 2. Als de erkende tabacoloog die de partner begeleidt en ondersteunt meent dat die partner
een medicamenteuze ondersteuning moet krijgen, vult hij het « medicamenteuze ondersteuning » gedeelte van de follow-up-fiche in, onder voorbehoud van de volksgezondheidsregels die van toepassing zijn op het voorschrijven van farmaceutische specialiteiten. Bij elke aflevering van de medicamenteuze ondersteuning bij de tabaksontwenning, stempelt de apotheker die de aflevering doet de fiche voor medicamenteuze ondersteuning af. Wanneer de medicamenteuze ondersteuning in totaal overeenstemt met ten minste 6 weken behandeling kan de partner door het indienen van de fiche voor medicamenteuze ondersteuning bij haar verzekeringsinstelling een forfait van 55 euro krijgen, waarmee de in artikel 1, § 3, bedoelde kosten kunnen worden gedekt. Dat forfait mag uitbetaald worden alleen als aan de vereiste voorwaarden voor de uitbetaling van het in § 1 is voldaan.
Art. 4.
De forfaits, bedoeld in de artikelen 2 en 3, mogen hoe dan ook slechts eenmaal tijdens
een zelfde zwangerschap aan eenzelfde persoon worden uitbetaald.
Art. 5.
De Minister die de Sociale Zaken onder zijn bevoegdheden heeft, sluit met de verenigingen bedoeld
in artikel 2, § 1, derde lid, een overeenkomst met betrekking tot de organisatie door deze laatsten en de
financiële tenlasteneming door het Rijksinstituut voor ziekte - en invaliditeitsverzekering, van een
éénmalige informatiecampagne over de tabaksontwenning betreffende de verstrekking zoals bedoeld
in artikel 34, eerste lid, 24° van voornoemde gecoördineerde wet.
Art. 6.
Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2005.
Coordinatie--ZIV--KB-17-10-2005--tegemoetkoming-in-de-tabaksontwenning--bij-zwangere-vrouwen-en-hun-partner.doc Vergoedingsvoorwaarden

Hoofdstuk IV
Paragraaf 3040000
De volgende specialiteit kan slechts worden vergoed indien ze wordt voorgeschreven als therapeutische ondersteuning bij van nicotine afhankelijke patiënten die wensen te stoppen met roken, in associatie met een ondersteunende gedragstherapie. Om de terugbetaling te bekomen, moet de rechthebbende aan de volgende criteria voldoen: 1 - Patiënt met chronisch obstructief long lijden, stadia II, III of IV van de nieuwe GOLD classificatie (welke overeenkomen met de stadia IIA, IIB en III van de vroegere classificatie), aangetoond door spirometrie waarbij de Tiffeneau index (ESW/VC) < 70% en waarbij ESW < 80% van de theorethische waarde. 2 - minstens 35 jaar oud zijn; Zich akkoord hebben verklaard aan de behandelende geneesheer om een ondersteunende gedragstherapie te volgen; 3 - Een proefbehandeling van 18 dagen hebben gevolgd die aangetoond heeft dat de specialiteit goed De vergoeding kan worden toegestaan tot maximum 1 verpakking van 100 tabletten van 150 mg per poging tot stoppen met roken en tot maximum 3 pogingen over een periode van 5 jaar, met elke keer ten minste 6 maanden tussen 2 pogingen. De bewijsstukken worden door de behandelende geneesheer bewaard en ter beschikking van de adviserend geneesheer gehouden. Op basis van een aanvraagformulier ondertekend en behoorlijk ingevuld door de behandelende geneesheer, levert de adviserend geneesheer aan de rechthebbende, per toegelaten poging, een attest waarvan het model is aangebracht onder “c” van bijlage III van het koninklijk besluit van 21.12.2001, dat de vergoeding toelaat van één enkele verpakking van 100 tabletten van 150 mg, gedurende een periode van 10 weken.

Source: http://www.absym-bvas.be/images/tinymce/docs/Wetgeving/tabaksonwenning.pdf

?????/d&t/jan200

Drugs & Therapy Committee met January 16, 2001. 5 drugs or dosage forms wereadded in the Formulary and 3 weredeleted. 2 drugs and 1 dosage formwere reviewed and designated notavailable. & Safety website (http://www.ehs.ufl. Antihemophilic factor, recombinant [formulated must explicitly list all the prescription with sucrose] (Helixate® FS by Baxter) Argatroban (Arga

corali.ro

PALOMA YASMIN RESORT (5 STAR), ULTRA ALL INCLUSIVE Preturile includ reducerea EarlyBooking %15 pentru rezervari facute de la 01.10.2011 pana la 31.03.2012 MYNDOS ROOM opti 11.05 25.05 8.06 15.06 29.06 06.07 13.07 20.07 03.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 Primul copil in DBL (2.00-12.99) Pret pe Camera 1.636 1.561 1.475 1.386 1.232 1.122 1.005SINGLE ROOM - 1 Adl+

© 2008-2018 Medical News